Grene Sande

Generel beskrivelse
Grene Sande er en del af naturområdet St. Råbjerg, der omfatter både to store hedeområder og en del skov.

Den største trussel for hederne ved Grene Sande er tilgroning med græsser og bjergfyr. Tilgroning vil føre til
at hedens karakteristiske planter og dyr får svære ved at klare sig.


I projektet på Grene Sande, der omfatter ca. 620 ha, er målet derfor at skabe et større areal med hede og at
holde området fast i denne særlige type natur. Dette søges nået ved at rydde uønsket opvækst af træer, ved
at brænde samt at sikre bevaringen af de åbne vidder med græsning. Der bliver i projektet foretaget rydning af
træbevoksning på ca. 66 ha, og ca. 40 ha hede vil blive brændt af. En stor del af disse arealer vil senere blive
hegnet til græssende dyr.

Luftfoto set fra øst

Grene Sande set fra øst.

Vigtigste naturværdier
Grene sande er også udpeget som fuglebeskyttelsesområde for at beskytte de to sjældne fuglearter Tinksmed
og Natravn. Natravnen findes oftest i de tilstødende plantager, men der findes ikke præcise oplysninger om
bestandens størrelse og udbredelse. Tinksmed har ikke ynglet på heden i en længere årrække, formentlig på
grund af den tiltagende tilgroning i området. To andre sjældne fugle Hedelærke og Rødrygget Tornskade yngler
i området.


Når naturen selv råder
Et området øst for Billundvej på ca. 25 ha er udlagt til fri udvikling efter en større brand i 2011. Her vil man de
kommende år kunne se hvordan arealet udvikler sig naturligt uden menneskets indgriben.

 

 

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.