Lønborg Hede

Generel beskrivelse
Lønborg Hede er beliggende sydvest for Tarm. Naturstyrelsens arealer er udpeget som habitatområde og udgør 359 ha af et større naturområde. Private jordtilliggender kiler sig ind i området fra nordvest. Heden er helt omgivet af landbrugsarealer mod nord og syd, mens der mod sydøst og vest findes skov og naturarealer.
Området ved Lønborg Hede er et af de steder i landet, hvor der senest er oprettet statshusmandsbrug. Store dele af heden blev fredet i 1970 på baggrund af sine naturværdier og uforstyrrede landskaber.

Lønborghede set fra luften. Det fine violette skær viser at lyngen blomstrer i store partier.

Lønborg Hede ligger omgivet af private arealer, der sine steder kiler sig ind i heden. Billedet viser heden set fra Nordøst.

Fakta om Lønborg Hede
Lønborg Hede er på ca. 350 ha.

Naturtypevurderingen:
181 ha våd hede (Naturtype 4010)
140 ha tør hede (Naturtype 4030)
8,8 ha hængesæk (Naturtype 7140)
2 ha 3160 brunvandede søer (Naturtype 3160)
En del af både af den våde og den tørre hede er under kraftig tilgroning med pil og bjergfyr.

Plejetiltag i projektområdet:
Rydning af 32 ha pilekrat, svarende til 70% af al pilekrat i området.
Rydning af nåletræ på 12 ha.
Lukning af dræn/grøfter 6 steder.
Genetablering af 10 fugtige/våde lavninger .
Afbrænding af 150 ha.
Hedehøstning af 54 ha.
Hegning af to folde med henholdsvis 10 km og 4 m hegn.

Se klip med Skovfoged Ole Knudsen på lokalt TV.


Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.