Projektbeskrivelse

Hedeplejeprojektet har til formål at genoprette og bevare nogle af Danmark's store hedeområder.

Indledning: Som naturtype regnes heden for truet og sårbar - ikke kun i Danmark, men også på europæisk plan. For at sikre og genoprette gunstig bevaringsstatus for nogle af Danmarks største heder har Naturstyrelsen iværksat et nationalt hedeplejeprojekt, der udføres ved flere af Naturstyrelsens lokale enheder. Projektet modtager støtte fra EU-LIFE.

Trusler mod heden
Flere forhold har indflydelse på hedens bevaringsstatus. Næringsstoffer tilført fra luften og angreb fra hedens lyngbladbille (Lochmaea suturalis) er medvirkende årsager til en øget tilgroning med græsser på bekostning af hedens karakteristiske, nøjsomme plantedække. Tilgroning bevirker at de særlige dyr og planter, der er tilknyttet heden risikerer at forsvinde.
Tilgroning med vedplanter er en del af den naturlige succession af de fleste naturtyper, herunder heden, men det er bl.a. accelereret på grund af opgivelse af gamle driftsformer med græsning og slåning, opdeling af heden i mindre enheder og afvanding af våde hedemoser.
Kontrolleret hedeafbrænding bruges som et led i naturplejen.

Nye lyngplanter vokser frem kort efter at heden er afbrændt.

Blomstrende hedelyng i august.

Projektets formål
Nærværende projekt har til formål at genoprette nogle af Danmark's store hedeområder før det er for sent. En hurtig og omfattende indsats er af afgørende betydning for at vende hedernes udvikling og genskabe en god bevaringsstatus. Dette skal ske ved at genskabe gamle hedebiotoper samt skabe nye potentielle biotoper i nærheden af de eksisterende.
Til projektet er udvalgt 6 lokaliteter af national betydning, der dækker et samlet projektareal på 6566 ha.

Forventede resultater:
- Rydning af vedplanter på 142 ha eksisterende og potentielle hedebiotoper
- Fjernelse af øvre tørvejord lag på 134 ha eksisterende og potentielle hedebiotoper
- Høst af hedevegetationen på 386 ha eksisterende og potentielle hedebiotoper
- Kontrolleret afbrænding på 578 ha eksisterende og potentielle hedebiotoper
- Historisk hededyrkning på 11 ha potentielle hede levesteder
- Køb af 60 stykker kvæg og etablering af græsning på 659 ha eksisterende og potentielle hedebiotoper
- Genskabelse af naturlig hydrologi, der påvirker et område på 17 ha eksisterende og potentielle hedebiotoper
- Restaurering og forbedring af det potentielle og eksisterende ynglesteder for tinksmed og natravn.

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.