Life Helnæs

Genopretning af overdrev, strandeng, ferske enge og kær på Helnæs Made og i Bobakkerne

På halvøen Helnæs på Sydvestfyn er sårbar natur genoprettet. Truede naturtyper og levesteder for truede arter er genoprettet på Natura 2000-området på Helnæs Made og i Bobakkerne.

Summary in english

Projekttype EU Life og Natura 2000
Periode 2010-2013
Status Afsluttet
Samarbejds-partnere

EU Life

Økonomi

Ca. 18 mio. kr. - EU Life finansierer 50 %

Projektbeskrivelse

Formålet med LIFE Helnæs var at forbedre og udvide truede naturtyper og levesteder for truede arter indenfor Natura 2000-området.

LIFE Helnæs havde til formål at forbedre og udvide arealet af truede naturtyper samt levesteder for arter inden for Natura 2000 området. Som del af projektet er der genskabt et større sammenhængende naturområde ved at omlægge privatejede landbrugsarealer til naturarealer gennem en jordfordeling, hvor lodsejerne fik tilbudt egnet erstatningsjord på Helnæs uden for Natura 2000 området.

LIFE Helnæs havde til formål at forbedre naturtilstanden og dermed bevaringsstatus for arter og naturtyper, der udgør en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området eller er omfattet af habitatdirektivets bilag IV om strengt beskyttede arter. Det drejede sig om naturtyperne strandeng, fersk eng, mose og overdrev samt habitatarterne: Orkidéen mygblomst samt paddearterne strandtudse og stor vandsalamander. Naturtypernes naturtilstand og tilstanden for mygblomst blev forbedret gennem rydning og afgræsning, mens paddernes levesteder blev forbedret ved afgræsning, etablering af - og oprensning af vandhuller. Herudover har projektet forbedret besøgendes muligheder for at få gode naturoplevelser under hensyntagen til områdets naturværdier.

Konklusion

Der er blevet skabt større, sammenhængende naturområder, og landbrugsarealer er blevet omlagt til natur. Naturtyperne strandeng, fersk eng mose og overdrev har fået et løft. Desuden er der blevet skabt forbedrede levesteder for orkidéen mygblomst og for padderne strandtudse og stor vandsalamander:

  • i den sydlige del af Helnæs Made blev vandstanden hævet på ca. 60 ha 
  • i Bobakkerne blev arealet med overdrev øget med 27 ha
  • der blev ryddet opvækst af buske, træer og invasive arter (Rynket rose) på 15 ha
  • arealet med sårbare, lysåbne naturtyper blev øget fra 66 ha til 135 ha
  • der blev sikret en forbedret afgræsning af 85 ha habitatnaturtyper og 55 ha øvrige naturområder
  • der blev gravet/oprenset 15 vandhuller til gavn for strandtudse og stor vandsalamander
  • arealet af egnede levested for orkidéen mygblomst blev udvidet fra 1,5 ha til 8-10 ha
  • de besøgendes muligheder for at få gode naturoplevelser blev forbedret

Læs alt om projektet:
Lægmandsrapport om Life Helnæs

Om projektets aktiviteter på Helnæs Made

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Rydning på Helnæs Bobakkerne  til fordel for særlige naturtyper

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Projektforløb

Oktober 2013: Besøg af miljøminister Ida Auken

September 2013: Final seminar for LIFE Helnæs og LIFE Overdrev II

Februar 2011: Offentligt møde om projektet

2010: Projektstart

Kort over projektaktiviteter

Kort over projektområdet

Helnæs ligger ud for det sydvestlige Fyn. Life Helnæs-projektet blev gennemført i Natura 2000-området, som på kortet er omgivet med en grøn linje. Projekt-aktiviteterne foregik dels i Bobakkerne på den nordlige del af Helnæs, dels på Helnæs Made vest for Helnæs by. 

Dokumentarkiv

Kontaktpersoner

Annita Svendsen

Projektleder
Naturstyrelsen - Fyn