Projektstatus for LIFE Holmegaards Mose

Afslutning

I december 2013 har vi som de sidste aktiviteter i LIFE projektet skiftet alle de permanente hegn i mosens vestende med lettere flytbare hegn.

Flytbart hegn

På fotoet ses det 1800 meter lange faste hegn, det blev rejst i 2006 i mosens vestlige del. I december blev det fjernet og erstattet af lettere, mobilt hegn.

Endvidere har vi skiftet den midlertidige formidling, der har siddet ved nedgangene til mosen ved Glasværket og i Fensmark Skov. Du kan se den ny formidling på siden ”Projektdokumenter”. Formidlingen er klar til indvielse på plejedagen d. 27. april 2014.


September 2013

Den sidste indsats for at hæve vandstanden på højmosen er gennemført i september 2013. Der er gravet en plastikmembran ned langs en tørvevæg over en 200 meter lang strækning for at gøre den tæt. Vi kunne se, at vandet fra de gamle hævede højmoseflader løb sammen i et lavere tørveskær, hvorfra det løb mod nord.

Plastikmembran

En 200 meter lang plastikmembran graves ned for at tætne en tørvevæg midt på mosen

Samtidig lukkede vi nogle gamle drængrøfter inde på mosen med krydsfinerplader. Alt i alt holder mosen bedre på sit eget vand nu, men først om et år efter næste tørre sommerperiode kan vi se på vandstandsmålingerne, om det har hjulpet.

Marts 2013

LIFE-projektet er gået ind i sin sidste sæson. Rydningerne er færdige, bortset fra små partier med lavtvoksende birk, som bliver ryddet manuelt – bl.a. på plejedage, som afholdes en gang hvert forår sammen med Danmarks Naturfredningsforening. Ca 100 ha er ryddet – det kan ses på ortofoto 2012 sammenlignet med det fra 2008, før de første rydninger af birkeskov.

Ortofoto 2008 Ortofoto 2012

Ortofotos fra hhv. 2008 og 2012. På fotoet fra 2012 ses, at der nu er ryddet ca. 100 hektar birkeskov.

Vandstanden er hævet ved spunsninger på mosefladen, i ringkanalen omkring mosen og ved at lave stryg i afløbene fra mosen gennem Skelgrøften og Tornemoserenden. I 2012 blev også tilløbet fra Fensmark Skov og området syd for mosen omlagt, så det nu overrisler engen syd for mosen, Glasværksengen.

I 2013 skal genvækst af birk bekæmpes som en del af driften. Det skal ske intensivt i et par år for at tage livet af de birkestød, der skyder igen. På de tørre dele af mosen græsser der får i en periode.

 

September 2012

Foto: Naturstyrelsen

LIFE-Holmegård er vært for et LIFE-platform møde i Ringsted 16.-18. september. Projektledere fra LIFE-projekter i Danmark og Sverige er på besøg i mosen og får en introduktion til LIFE-projektet ved en af info-standerne.

 

12. april 2012

Vandstandshævelse
En del af arbejdet med at hæve vandstanden blev gennemført i oktober 2010. Siden har vandstanden været hævet i forbindelse med rydning af birkeskov med skovningsmaskiner. Det øvrige vandstandsarbejde forventes at komme i udbud i løbet af maj, og arbejdet gennemføres sidst på sommeren, hvor mosen forventes at være tørrest.

Rydning af birk
Langt den største del af de ca. 100 hektar som er planlagt til at blive ryddet, er nu ryddet. Tilbage mangler kun meget våde partier af mosen, hvor maskinerne ikke har kunnet komme. De resterende dele bliver ryddet, hvis der kommer en meget tør periode, eller i en meget lang periode med frost. Da det er de mest våde dele af mosen, og da vandstanden forventes at stige, kan man håbe at birken går ud af sig selv.

Der er brugt forskellige metoder til rydning. Nogle arealer er ryddet manuelt, nogle med skovningsmaskiner og andre bevoksninger er blevet knust. På store arealer er det fældede træ trukket ud fra arealerne, blevet fliset og kørt ud. Udkørsel af træ fra en højmose er en svær bedrift, men ved at lægge 1.500 jernplader ud, lykkedes det at køre mere end 6.000 rum meter træ ud fra mosen på lastbiler. Fjernelsen af stammerne tjener flere formål. For det første fjernes næringsstoffer fra mosefladen og for det andet bliver det mere enkelt at fjerne eventuel genvækst, enten manuelt eller ved græsning med får.

skovningsmaskine_holmegaardsmose

Skovningsmaskine på bredebælter betyder at skaderne på mosen er minimale.

Knusning af birk

De arealer hvor der primært står mindre birk er der anvendt en knusning. Herved minimeres birkens evne til at skyde igen.

Græsning med får
For at mindske genvæksten af birk, gennemføres der græsning med får på de ryddede arealer. Fårene spiser genvæksten af birk. Der sættes flytbare hegn op, så foldende kan flyttes i løbet af græsningssæsonen. Hegnene sættes op i slutningen af april, så der er klar til at sætte fårene på i starten af maj.

Informationstavler og folder Der er nu opsat informationstavler om projektet op, ved de to større indgange til mosen. Ved indgangen nær Holmegård Park og ved parkeringen i Fensmark Skov. Der er også lavet en folder om projektet. Du kan finde en PDF udgave af folderen og planchen under ”Projektdokumenter”.
Artikel fra Sjællandske 26. august 2010

Frivillige rydninger i Holmegaards Mose

Naturstyrelsen – Storstrøm og Danmarks Naturfredningsforening, Næstved afholdt søndag d. 11. april 2010 frivillige rydninger i Holmegaards Mose. Formålet med rydningerne er at genskabe de åbne højmoseflader ved at fjerne opvækst af birk. Dagen bød på dejligt vejr, 3 havørne og masser af motion for de 30 frivillige der var mødt op på dagen. Næste år vil de frivillige rydninger blive gentaget med fokus på særligt følsomme områder, hvor manuel rydninger er at foretrække.
Artikel fra Sjællandske Næstved 12. april 2010

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.