LIFE Open Woods introduktion

LIFE Open Woods er et EU LIFE støttet naturprojekt, som har til formål, at øge potentialet for biologisk mangfoldighed i skov. Projektet understøtter omstillingen fra produktionsskov til en rigere skovnatur med højere biologisk mangfoldighed. Virkemidlerne i projektet er blandt andet:

 • at fremskynde rige og varierede skovstrukturer
 • tilbageføre naturlige dynamiske processer til skovene i form af:
  • flere træer i nedbrydning (aktiv beskadigelse af ældre løvtræer)
  • flere solbeskinnede egestammer
  • mere vand i skoven
  • udsætning af græssende dyr (europæisk bison, kvæg m.fl.)
  • eller forøgelse af eksisterende vildtbestande for at gøre skovene mere varierede
 • berigelsesplantninger med manglende biologisk værdifulde træer eller blomsterbærende buske
 • særlige indsatser for den sjældne bille Eremit og Bechsteins Flagermus
 • udvikling og gennemførelse af efteruddannelse af Naturstyrelsens medarbejdere i forvaltning af biologisk værdifulde skove i samarbejde med Københavns Universitet

Indsatserne i LIFE Open Woods er fordelt på 23 skove, hvoraf de 18 er forvaltet af Naturstyrelsen, 2 er private skove, 1 skov er forvaltet af det Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein og 2 skove er ejet af Aage V. Jensens Naturfond. 

Projekttype LIFE projekt
Periode 2019-2027
Samarbejdspartnere

Aage V. Jensen Naturfond

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Skovskolen

Amphi Consult

Miljøstyrelsen

Økonomi 50 mio.kr.

TEMAFILM

LIFE Open Woods - Det praktiske arbejde

Projektforløb

Fokus i LIFE Open Woods i 2020 er på planlægning og det forberedende arbejde, som skal være på plads, inden de konkrete aktiviteter i skovene kan iværksættes i årerne der kommer.

Udvalge aktiviteter i 2020:

- Opstart af projektorganisation, formalia omkring projektstyring og projektledelse

- Opstart af et katalog over bedste forvaltningspraksis for de konkrete aktiviteter som indgår i LIFE Open Woods herunder veteranisering af enkelt træer, lysstilling til fordel for særligt værdifulde træer og varierede skovstrukturer, indplantninger af manglende frøkilder i form af særligt blomsterbærende træer og buske, m.fl.

- Udarbejdelse af tekniske manualer til overvågning af aktiviteternes effekt på skovstrukturer, målsatte skovnaturtyper og fokusarter i projektet

- Planlægning og udarbejdelse af myndighedsansøgninger til relevante aktiviteter i de enkelte skove

De forberedende aktiviteter afsluttes i 2021. Så snart der foreligger endeligt godkendte forvaltningsplaner for Naturstyrelsens skove igangsættes de konkrete aktiviteter. For projektets øvrige partnere vil der efter planen i 2021 allerede ske markante LIFE Open Woods indsatser.

Udvalgte aktiviteter i 2021:

- De første større græsningsprojekter gennemføres

- Veteranisering og lysstilling er påbegyndt i flere LIFE Open Woods skove

- Opsætning af muldkasser til Eremit afsluttes

- Der påbegyndes et effektovervågningsprogram i udvalgte LIFE Open Woods skove

- Der udvikles et omfattende efteruddannelsesprogram på Københavns Universitet (Skovskolen)

LIFE Open Woods kører på højtryk med alle projektets aktiviteter. Størstedelen af de fysiske aktiviteter forventes gennemført med udgangen af 2024.

Herunder udvalgte fokus aktiviteter:

- Gennemført et målrettet efteruddannelse af ca. 100 af Naturstyrelsens medarbejdere i forvaltning af biodiversitetsskove fordelt på tre medarbejderkategorier: funktionærer, skov- og naturteknikere og maskinfører. Det faglige indhold i LIFE Open Woods kurserne er efterfølgende blevet en integreret del af Skovskolens kursustilbud og faste etablerede efteruddannelsesforløb

- Der er udviklet et virkemiddelkatalog til generel brug i forvaltningen af biodiversitet i skov

- Alle planlagte indsatser er gennemført herunder veteranisering af tusinder af træer i alderen 80-150 år, udsætning af europæisk bison i Tofte Skov, forbedrede levesteder for eremit og bechsteins flagermus, sikring af naturlige vandforhold i skovene på op mod 100 ha., indplantninger af manglende hjemmehørende blomsterbærende buske og træer med mere

- Der er opsat informationstavler, afholdt skovture for interesserede skovgæster og udarbejdet publikumsfoldere for alle skovene i LIFE Open Woods

- Der er leveret både midtvejsrapport og slutrapporter for LIFE projektet

- og meget mere

Relaterede nyheder

Maria Vogt Sonnichsen

Projektleder
Naturstyrelsen Kronjylland

Vil du vide mere om de enkelte skove der indgår i Open Woods?

Læs mere generelt om de enkelte skove, der har LIFE Open Woods aktiviteter herunder. De fleste skove forvaltet af Naturstyrelsen er også udpeget som urørt skov, hvorfor der er linket til faktaark udarbejdet i den forbindelse. Andre skove har links til mere generelle beskrivelser: