Life Overdrev 2

300 hektar truet natur er genskabt fra lukket krat til åbent overdrev.

En tilgroet skrænt på Jøvet, Fynshoved, ryddes for at genskabe overdrevsnatur i Danmark.

Summary in English

Projekttype EU Life og Natura 2000
Periode 2010-2013
Status Afsluttet
Samarbejds-partnere EU Life
Thisted Kommune
Økonomi Ca. 16 mio. kr. - EU Life finansierer 50%

Projektbeskrivelse

Overdrev er en kulturhistorisk betegnelse for en bestemt type græsland, Det er en naturtype i tilbagegang – både i Danmark og i vore nabolande. Overdrev udviklede sig på landsbyens magreste jorde, de lå langt væk og var svære at dyrke, fordi de lå på tør, urolig eller stejl bund. De blev derfor brugt som landsbyernes fælles græsningsarealer og opvækst af træer og buske blev sanket til brænde og hegn. Denne driftsform har i århundrede holdt overdrevene lysåbne.

Naturtypen findes mest naturligt på vores kystskrænter og kendes på det lavtvoksende plantedække med græs og blomster og en mangfoldighed af sommerfugle og biller. Før den ekstensive drift med græsning på overdrev, fandtes græsland også i forbindelse med skovlysninger og ådale.

I urtidslandskabet blev naturtypen holdt lysåben af store græssere, såsom kronhjort, elg, vildhest, urokse og elefant. Efterhånden som mennesket har udviklet sig har vi udnyttet jorden intensivt til forskellige formål. Det artsrige plantesamfund fra græslandet er blevet fortrængt til kystskrænter og det vi kender som overdrev.

Formål

LIFE-overdrev II havde til formål at forbedre og udvide truede overdrevsnaturtyper inden for Natura 2000- områder via eksempelvis rydning, afgræsning. Der blev lavet naturforbedrende aktiviteter på knap 300 ha overdrevsnaturtyper, og aktiviteter som forbedrede naturtypernes potentiale for at udvide sig. Hertil kom, at der blev skabt forbedrede levesteder for strandtudse, stor vandsalamander, løvfrø og springfrø, som er opført på habitatdirektivets bilag IV. Et andet formål var at forbedre kendskabet til bekæmpelsesmuligheder for den invasive art rynket rose - også kaldet hybenrose, som er en stor trussel for de forskellige overdrevstyper. Projektet ville desuden sikre bedre information om naturområderne, samt forbedre vilkårene for ophold og besøg på arealerne.

Aktiviteterne var målrettet specifike naturtyper og arter, som:

 • Tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand (6120)
 • Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (6210), Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund (6230), Hede (4030), Klithede (2140)
 • Grå klit og grønsværklit (2130)
 • Strandtudse
 • Stor Vandsalamander
 • Løvfrø
 • Springfrø

Konklusion

Krat er blevet ryddet, vandhuller er renset, og træer er fældet. Alt sammen for at hjælpe den truede naturtype - overdrev. Det kan se brutalt ud, når store maskiner ruller ud i naturen og begynder at fjerne bevoksning. Men det er sket i et nøje tilrettelagt naturprojekt, LIFE Overdrev II, som er søsat for at forbedre og udvide vigtige og truede overdrevsnaturtyper inden for Natura 2000-områderne: 

Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand, Thurø Rev, Sydfynske Øhav, Hanstholmreservatet, Nors Sø og Vandet Sø, Hanstholmknuden, Suså, Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen samt Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakker.

Læs afslutningsrapporten:

Life Overdrev 2 - Lægmandsrapport 2013

Projektforløb

2013

Januar: Oprensning af vandhuller på Thurø og Langeland: Store maskiner sikrer små padder

I januar 2014 blev der oprenset vandhuller på strandengen ved Thurø Rev til gavn for strandtudse, springfrø og stor vandsalamander. Oprensningen foregik på skånsom vis med køreplader og på frossen jord, så der blev taget hensyn til strandengens struktur og plantearter.

Indsatsen blev fortsat på Sydlangeland, hvor der både blev gravet nye - og oprenset gamle vandhuller, så der blev gode leve- og ynglesteder for de sjældne padder.

Indsatserne skete som en del af EU 's LIFE Overdrev II projekt og LIFE Kær projektet.

2012

Marts: Videodokumentation af rydning på Jøvet og vandhuller på Jøvet.

Februar: Rensning af vandhullerne på Jøvet, Fynshoved, til fordel for strandtudse og vandsalamander:

På Fyns Hoved og Jøvet blev der gjort en indsats for padder, og det så ret voldsomt ud. Vandhullerne blev pumpet fri for vand, og siden var det muligt for gravemaskinen at fjerne slam fra bunden, så vandhullerne blev rene. Desuden blev vandhullerne tømt for vand, for at fjerne guldfisk. De spiste al yngel fra tudser og vandsalamander og var et unaturligt element i de små vandhuller.

Vi gik målrettet efter at sikre Fyns Hoved som et godt levested for strandtudse og stor vandsalamander. Padderne tog ikke skade af indgrebet, da de overvintrede i stendynger, lavninger mm. mens arbejdet foregik. I foråret er de vågnet de op til nyrestaurerede vandhuller, som kan fungere som gode yngelesteder mange år frem.


På Jøvet blev der gravet et par nye vandhuller til strandtudse, og det centrale vandhul blev forbedret: Buske og træer på bredderne blev fjernet, så solen igen kan skinne på vandet, og brederne blev gjort mere flade. På den måde er vandhullet blevet et bedre levested for stor vandsalamander."

Januar: Rydning på Jøvet, Fynshoved.

2011

December: Krattet blev fjernet fra overdrevet.

Maj-august: Der blev holdt vandreture ved Odsherred.

Februar: Der kom atter sol på blomsterne.

2010

April: Opstart af projektet

Kort over projektaktiviteter

De lokale projektområder der er vist på kortet, ligger inden for Natura 2000-områder og har haft hvert sit fokus:

 • Hanstholm Nord og Syd: Kamp mod rynket rose
 • Bjergene og Bollinge Bakker: Sammenhæng i naturen
 • Suserupgaard: Ager forvandles til overdrev
 • Fyns Hoved og Jøvet: Krattet viger for blomster og tudser
 • Thurø Rev: Strandtudsen vender tilbage
 • Ristinge Klint: Overdrevet lader vente på sig
 • Sydlangeland: Fremtidens urtidslandskab

Dokumentarkiv

Kontaktpersoner

Annette Strøm Jacobsen

Projektleder
Naturstyrelsen - Fyn

Henrik Kristensen

Lokal projektleder
Naturstyrelsen - Thy

Carsten Poulsen

Lokal projektleder
Naturstyrelsen - Vestsjælland

Mikkel Clausen

Lokal projektleder
Naturstyrelsen - Storstrøm

John P. Hansen

Lokal projektleder2
Thisted Kommune