LIFE Overdrev

Overdrev er både kulturhistorisk og biologisk værdifulde. Men overdrev er blevet en truet og sårbar naturtype i stadig tilbagegang. Da der er tilknyttet mange specielle plante- og dyrearter til overdrev, er det vigtigt at passe på og bevare de få overdrev, der stadig findes.

Life-overdrev er et EU-finansieret naturbeskyttelsesprojekt, som gennem en række konkrete initiativer skal forøge arealet af overdrev samt forbedre forholdene for de tilbageværende overdrev i Danmark. Overdrevsprojektet var oprindeligt et samarbejde mellem Fyns Amt, Viborg Amt, Århus Amt og Naturstyrelsen. Efter amternes ophør fører Naturstyrelsen projektet videre alene. Projektet løber fra sommeren 2004 til og med 2008.