Love m.m.


Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelseslovens formål er:

  • At værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af plante- og dyrelivet.
  • At give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet.
  • At beskytte de jordfaste fortidsminder.

Lovens fulde tekst (på Retsinformation ). Lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004
Vejledning om de nye fredningsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven

Vejledning om naturbeskyttelsesloven (fra 1993)

Nyt om naturbeskyttelsesloven

Miljømålsloven

Miljømålsloven, der blev vedtaget i december 2003, fastlægger rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand samt for planlægning inden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder).

Loven indeholder pligt for amterne til at udarbejde Natura 2000-planer for de internationale naturbeskyttelsesområder uden for skovene. Der skal herunder fastsættes målsætninger og udarbejdes indsatsprogrammer, ligesom myndighederne skal sikre, at et vedtaget indsatsprogram gennemføres.

Lovens fulde tekst (på Retsinformation ). LOV nr 1150 af 17. december  2003

Danmark er med Miljømålsloven opdelt i 13 vanddistrikter .