Typiske fugle på overdrev

Agerhøne. Foto: Anni og Peter Nielsen.
Agerhøne - Perdix perdix.
Foto: Anni og Peter Nielsen.

Agerhøne
Bynkefugl
Engpiber
Grønirisk
Gulbug
Gulspurv
Gærdesanger

Høgesanger
Rødrygget Tornskade

Sanglærke
Tornirisk
Tornsanger

Til toppen af siden Bynkefugl. Foto: Axel Mortensen.

Bynkefugl - Saxicola rubetra
Foto: Axel Mortensen.

Agerhøne
Bynkefugl
Engpiber
Grønirisk
Gulbug
Gulspurv
Gærdesanger

Høgesanger
Rødrygget Tornskade

Sanglærke
Tornirisk
Tornsanger

Bynkefuglen begunstiges af spredte buske og træer, samt høje urter og store sten, der kan tjene som observations- og sangpost. Bynkefuglen kræver relativt store åbne arealer, og en kraftig tilgroning med buske og træer vil have en tydelig negativ effekt for fuglen.

Til toppen af siden

Engpiber. Foto: Anni og Peter Nielsen.

Engpiber - Anthus pratensis.
Foto: Anni og Peter Nielsen.

Agerhøne
Bynkefugl
Engpiber
Grønirisk
Gulbug
Gulspurv
Gærdesanger

Høgesanger
Rødrygget Tornskade

Sanglærke
Tornirisk
Tornsanger

Engpiberen begunstiges af spredte buske og træer, samt høje urter og store sten, der kan tjene som observations- og sangpost. Den kræver relativt store åbne arealer, og kraftig tilgroning med buske og træer har tydelig negativ effekt.

Til toppen af siden

Grønirisk. Foto: Gunnar Larsen.

Grønirisk - Carduelis chloris
Foto: Gunnar Larsen.

Agerhøne
Bynkefugl
Engpiber
Grønirisk
Gulbug
Gulspurv
Gærdesanger

Høgesanger
Rødrygget Tornskade

Sanglærke
Tornirisk
Tornsanger

Grønirisk findes på overdrev med spredt krat. Der skal være træer og buske til redeplacering, og åbent land hvor det er muligt at fouragere på jorden.
Grønirisken, der er en frøæder, begunstiges yderligere, hvis der findes frøstande af høje urter.

Til toppen af siden

Gulbug. Foto: Eigil Ødegaard.

Gulbug - Hippolais icterina
Foto: Eigil Ødegaard.

Agerhøne
Bynkefugl
Engpiber
Grønirisk
Gulbug
Gulspurv
Gærdesanger

Høgesanger
Rødrygget Tornskade

Sanglærke
Tornirisk
Tornsanger

Gulbug findes oftest på overgangen mellem åbent og lukket græsningskrat.

Til toppen af siden

Gulspurv. Foto: Peter Dam.

Gulspurv - Emberiza citrinella
Foto: Peter Dam.

Agerhøne
Bynkefugl
Engpiber
Grønirisk
Gulbug
Gulspurv
Gærdesanger

Høgesanger
Rødrygget Tornskade

Sanglærke
Tornirisk
Tornsanger

Gulspurven findes på overdrev med spredt krat. Der skal være træer og buske til redeplacering, og åbent land hvor det er muligt at fouragere på jorden.
Gulspurven, der er en frøæder, begunstiges yderligere, hvis der findes frøstande af høje urter.

Til toppen af siden

Gærdesanger. Anni og Peter Nielsen.

Gærdesanger - Sylvia curruca
Foto: Anni og Peter Nielsen.

Agerhøne
Bynkefugl
Engpiber
Grønirisk
Gulbug
Gulspurv
Gærdesanger

Høgesanger
Rødrygget Tornskade

Sanglærke
Tornirisk
Tornsanger

Gærdesangeren er insektæder.
Den kræver relativt højt og tæt krat.

Til toppen af siden

Høgesanger - Sylvia nisoria. Efter 'Niels Kjærbølling: Icones ornithologiae scandinavicae, 1851-56'(© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Høgesanger - Sylvia nisoria

Agerhøne
Bynkefugl
Engpiber
Grønirisk
Gulbug
Gulspurv
Gærdesanger

Høgesanger
Rødrygget Tornskade

Sanglærke
Tornirisk
Tornsanger

Høgesangeren er en trækfugl, der ofte holder til lige i nærheden af en rødrygget tornskades rede.. Formentlig fordi rød tornskade meget aggressivt forsvarer sin rede, og derved også indirekte høgesangerens.
Den var tidligere udbredt over hele landet, men er siden forsvundet - sandsynligvis pga. tilgroning af overdrevene. Græsning vil sikre ynglesteder, såfremt arten genindvandrer til landet.

Til toppen af siden

Rødrygget tornskade. Axel Mortensen.

Rødrygget Tornskade - Lanius collurio
Foto: Axel Mortensen.

Agerhøne
Bynkefugl
Engpiber
Grønirisk
Gulbug
Gulspurv
Gærdesanger

Høgesanger
Rødrygget Tornskade

Sanglærke
Tornirisk
Tornsanger

Rødrygget tornskade er yderst aggressiv og jager andre fugle væk fra sit territorium.
Den er tilknyttet naturtyper, hvor vegetationen er forholdsvis lav. Dens levesteder bør afgræsses, hvilket også medvirker til at øge insektmængden og dermed føden for den rødryggede tornskade, der overvintrer i Sydafrika, og er i Danmark fra maj til september.

Til toppen af siden

Sanglærke. Foto: Eigil Ødegaard.
Sanglærke - Alauda arvensis
Foto: Eigil Ødegaard

Agerhøne
Bynkefugl
Engpiber
Grønirisk
Gulbug
Gulspurv
Gærdesanger

Høgesanger
Rødrygget Tornskade

Sanglærke
Tornirisk
Tornsanger

Sanglærken er helt tilpasset det åbne land, og er den eneste fugl der findes stationært på det rene græsland. Afstanden til større træer skal være mindst 50 m for at lærken finder en lokalitet egnet.

Til toppen af siden

Tornirisk. Foto: Axel Mortensen.

Tornirisk - Carduelis cannabina
Foto: Axel Mortensen.

Agerhøne
Bynkefugl
Engpiber
Grønirisk
Gulbug
Gulspurv
Gærdesanger

Høgesanger
Rødrygget Tornskade

Sanglærke
Tornirisk
Tornsanger

Tornirisk findes på overdrev med spredt krat. Der skal være træer og buske til redeplacering, og åbent land hvor det er muligt at fouragere på jorden.
Tornirisken, der er en frøæder, begunstiges, hvis der findes frøstande af høje urter.
Vil ofte, sammen med gulspurv, dominere i åbent græsningskrat.

Til toppen af siden

Tornsanger. Anni og Peter Nielsen.

Tornsanger - Sylvia communis
Foto: Anni og Peter Nielsen.

Agerhøne
Bynkefugl
Engpiber
Grønirisk
Gulbug
Gulspurv
Gærdesanger

Høgesanger
Rødrygget Tornskade

Sanglærke
Tornirisk
Tornsanger

Tornsangeren er insektæder, og kan være tilstede når blot der er få spredte buske og træer.

Til toppen af siden