Aktiviteter

  • Genopretning af græsland på arealer med anden anvendelse

  • Etablering af store sammenhængende græsningsområder ved sammenlægning af eksisterende arealer

  • Etablering af bufferzoner uden dyrkning og anvendelse af gødning og pesticider

  • Rydning af vedplanter og genindførelse af græsning

  • Etablering af helhedsorienterede græsningsregimer - fx vintergræsning

  • Skabelse af medejerskab og motivation gennem borgerinddragelse og naturformidling - fx kollektive naturplaner, deltagende beslutningsprocesser.

  • Informationsmateriale rettet mod offentligheden, interessegrupper mm.

  • Køb af strategisk vigtige ejendomme.

  • Erfaringsdeling via seminar for centralt placerede ressourcepersoner i relevante naturforvaltninger

  • Følgeprojekt som forsøger at koble kriterierne for gunstig bevaringsstatus for græslandstyperne med de aktiviteter/initiativer som gennemføres - altså etablere et lille pilotprojekt som opstiller målsætninger for områderne og målbare kriterier som kan afgøre om målsætningerne nås. Et sådant projekt ville kunne koble genopretningen til de nationale målsætninger og kriterier for gunstig bevaringsstatus som de anvendes i overvågningen.

Rydning af skov i Dollerup Bakker.