Litteratur med relevans for overdrev

Bruun & Ejrnæs 1998 : Overdrev - en beskyttet naturtype. - Naturstyrelsen, 224 sider.

Bogen ”Overdrev – en beskyttet naturtype” er en opsamling af viden om overdrev. Emner som: status for overdrevene, deres historie, overdrevets økologi, flora og fauna samt trusler, beskyttelse og pleje behandles i kapitlerne.

Elektronisk udgave

Buchwald & Søgaard 2000 : Danske naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk . - Naturstyrelsen, 88 sider. ( Elektronisk udgave )
Buttenschøn 2005 : Forslag til pleje af overdrevsarealer i Jydelejet og Høvblege . - Pilotprojekt Nationalpark Møn, 23 sider. ( Elektronisk udgave )
Græsning og høslet i naturplejen Buttenschøn 2007 : Græsning og høslet i naturplejen. - Miljøministeriet, Naturstyrelsen og Skov & Landskab, Københavns Universitet
( Elektronisk udgave )
Ellemann, Ejrnæs, Reddersen & Fredshavn 2001 : Det lysåbne landskab . – Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport fra DMU nr. 372, 112 sider. ( Elektronisk udgave )
Jørgensen 1999 : Naturplejestrategi - Strategi for plejen af Naturstyrelsens arealer med beskyttet natur. - Naturstyrelsen ( Elektronisk udgave )
Ovesen & Dalgas 2001 : Ud på overdrevet – naturvenlig pleje af overdrev . – Økotips 5, Naturstyrelsen, 12 sider. ( Elektronisk udgave )
Søgaard, Skov,Ejrnæs, Nielsen, Pihl, Clausen, Laursen, Bregnballe, Madsen, Baatrup-Pedersen, Søndergaard, Lauridsen, Møller, Riis-Nielsen, Buttenschøn, Fredshavn, Aude & Nygaard 2003 : Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet . 2. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. - Faglig rapport fra DMU, nr. 457. ( Elektronisk udgave )
Vesterholt 2002 : Overdrev i Vejle Amt - Status 2002 . - Vejle Amt, Naturgruppen. 15 sider. ( Elektronisk udgave )