Dollerup Bakker

Projektområde Dollerup Bakker. Klik for flere kort.

Projektområdet 'Dollerup Bakker'.
Klik HER for at se flere kort.

Habitatområdet er 1524 ha stort – heraf er 639 ha med i overdrevsprojektet.

Habitatområdet har flere forskellige habitattyper, men overdrevsprojektet i området koncentrerer sig primært om overdrev af typen ’*6230 – artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund' ( se kort ). Denne overdrevstype dækkede tidligere det meste af bakkerne omkring Hald Sø. Men i løbet af 1900-tallet ophørte græsningen på flere af de store overdrevsarealer, og de begyndte at gro til, blev opdyrket eller plantet til med nåletræer. Overdrevene er derved blevet mindre, mere opdelte og i fare for at gro til i krat.

Der findes dog fortsat overdrev, der giver betydelige tilflugtssteder og potentiale for karakteristiske og sjældne arter til at sprede sig. Det gælder for eksempel Guldblomme og orkidéer som Plettet gøgeurt, Maj-gøgeurt, Bakke-gøgelilje, Skov-hullæbe m.fl.

Områdets overdrev er vigtige, både på nationalt og lokalt niveau. I dag er der kun ca. 5 ha tilbage af den tidligere så udbredte overdrevstype *6230. Potentialet for genskabelse af overdrevene er således særdeles højt. Med en passende vedligeholdelse, vil det være muligt at genskabe og bevare naturtypen, samt at opnå bedre sammenhæng mellem de enkelte overdrevsarealer.

Overdrevsprojektet vil bl.a. gennemføre rydning af plantager og krat.

Fredninger ( se kort )

Hele projektområdet er fredet. Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier. Endvidere skal fredningen bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området.

Fredningskendelsen indeholder plejebestemmelser for enge, moser, overdrev og heder, samt skovarealer. Det skal tilstræbes at uønsket opvækst fjernes. Vandløb, kilder og søer skal henligge i naturtilstand.

Der er nedsat et plejeudvalg og der udarbejdes plejeplaner for området.

§3 Områder ( se kort )

I projektområdet er der relativt store arealer med hede, nogle arealer med moser samt mindre arealer med overdrev der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Rydninger i Dollerup Bakker. Foto: Naturstyrelsen – Kronjylland.
Ryddet område i Dollerup Bakker. Foto: Naturstyrelsen – Kronjylland. Klik for flere billeder.

Lokal projektpartner: Naturstyrelsen – Kronjylland