Habitatområdets udpegningsgrundlag - Dollerup Bakker

Habitatområde nr. 35:
'Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker'.

Habitatområdet er 1524 ha stort, og blev udpeget i 1998 på følgende grundlag:

 

KodeUdpegningsgrundlag
1355 Odder (Lutra lutra)
1528 Gul stenbræk (Saxifraga hirculus)
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3260 Vandløb med vandplanter
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230 Rigkær
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn
9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund
91D0 *Skovbevoksede tørvemoser
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Habitatområdets Natura-2000 kode: 

DK00EX139


Om habitatområder

Læs mere om Natura 2000