Habitatområdets udpegningsgrundlag - Helgenæs

Habitatområde nr. 47:
' Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs '

Habitatområdet er 1771 ha stort, og blev udpeget i 1998 med yderligere udpegninger i 2003 på følgende grundlag:

KodeUdpegningsgrundlag
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
1150 *Kystlaguner og strandsøer
1160 Større lavvandede bugter og vige
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
1170 Rev
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde
1220 Flerårig vegetation på stenede strande
1230 Klinter eller klipper ved kysten
1330 Strandenge
6120 *Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
7230 Rigkær

Habitatområdets Natura-2000 kode: 

DK00DX151


Om habitatområder

Læs mere om Natura 2000