Habitatområdets udpegningsgrundlag - Klinteskoven

Habitatområde nr. 150: 'Klinteskoven'

Habitatområdet er 1000 ha stort, og blev udpeget i 1998 på følgende grundlag:

KodeUdpegningsgrundlag

1016 

Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)

1166 

Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)

1230

Klinter eller klipper ved kysten

3140

Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

3150

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

5130

Enekrat på heder, overdrev eller skrænter

6120

*Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand

6210

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidélokaliteter)

6230

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

7220

*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

7230

Rigkær

9130

Bøgeskov på muldbund

9150

Bøgeskov på kalkbund

91E0

*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Habitatområdets Natura-2000 kode: DK006X090


Læs mere om Natura 2000