Mols Bjerge - Kort

Mols Bjerge -
Habitat- og projektområde

Habitatområde nr. 186: 'Mols Bjerge med kystvande'

Projektområdet 'Mols Bjerge'

Habitatområde 186: 'Mols Bjerge med kystvande' og projektområdet 'Mols Bjerge'

Til toppen af siden

Mols Bjerge
Overdrevstyper i den nordlige del af projektområdet.

Projektområdet

Overdrevstypen 6230

Til toppen af siden


Mols Bjerge -
Overdrevstyper i den sydlige del af projektområdet.

Projektområde

Overdrevstypen 6230

Til toppen af siden

Mols Bjerge
Fredninger

Mols Bjerge fredninger

Til toppen af siden

Hele projektområdet er fredet. Fredningen skal sikre, at de landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme. Fredningen skal også udgøre det retlige grundlag for naturpleje for at udforme og opretholde et righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen.

Der udarbejdes hvert år planer for naturpleje, anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres i de følgende 3 år i de fredede områder.

Mols Bjerge
§3 områder

§3 områder

§3 Overdrev

§3 Sø

§3 Hede

§3 Mose

§3 Fersk eng

Til toppen af siden

I projektområdet findes overdrev og enge beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Endvidere findes enkelte mindre moseområder, vandhuller og et engareal beskyttet af §3.

Mols Bjerge
Ejerforhold i projektområdet

Projektområdet

Offentligt ejet

Privat ejet

Til toppen af siden