Habitatområdets udpegningsgrundlag - Mols Bjerge

Habitatområde nr. 186: 'Mols Bjerge'

Habitatområdet er 2915 ha stort, og blev udpeget i 2003 på følgende grundlag:

KodeUdpegningsgrundlag

1160

Større lavvandede bugter og vige

1170

Rev

3140

Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

3150

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

3260

Vandløb med vandplanter

4030

Tørre dværgbusksamfund (heder)

5130

Enekrat på heder, overdrev eller skrænter

6120

*Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand

6210

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)

6230

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

7140

Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

7230

Rigkær

9190

Stilkegeskove og krat på mager sur bund

91E0

*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Habitatområdets Natura-2000 kode: DK00DX300


Om habitatområder

Læs mere om Natura 2000 på Miljøstyrelsens hjemmeside