Habitatområdets udpegningsgrundlag - Nakskov Fjord

Habitatområde nr. 158: 'Nakskov Fjord'
Habitatområdet er 8195 ha stort, og blev udpeget i 1998 på følgende grundlag:

Kode Udpegningsgrundlag

1110

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand

1140

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

1150

*Kystlaguner og strandsøer

1160

Større lavvandede bugter og vige

1170

Rev

1210

Enårig vegetation på stenede strandvolde

1220

Flerårig vegetation på stenede strande

1230

Klinter eller klipper ved kysten

1310

Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand

1330

Strandenge

2110

Forstrand og begyndende klitdannelser

2120

Hvide klitter og vandremiler

2130

*Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit )

6230

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

Habitatområdets Natura-2000 kode: DK006X242


Om habitatområder

Om Natura 2000