Habitatområdets udpegningsgrundlag - Nordby Bakker

Habitatområde nr. 182: 'Nordby Bakker'

Habitatområdet er 628 ha stort, og blev udpeget i 1998 med yderligere udpegninger i 2003 på følgende grundlag:

Kode Udpegningsgrundlag

1210

Enårig vegetation på stenede strandvolde

1220

Flerårig vegetation på stenede strande

1230

Klinter eller klipper ved kysten

3150

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

6120

*Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand

6210

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)

6230

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

7230

Rigkær

Habitatområdets Natura-2000 kode: DK00DX263


Om habitatområder

Om Natura 2000