Habitatområdets udpegningsgrundlag - Rødme Svinehave

Habitatområde nr. 241: 'Rødme Svinehaver

Habitatområdet er 41 ha stort, og blev udpeget i 2003 på følgende grundlag:

KodeUdpegningsgrundlag

3150

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

6210

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)

6230

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

7230

Rigkær

91E0

*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Habitatområdets Natura-2000 kode: DK008X328


Om habitatområder

Læs mere om Natura 2000