Habitatområdets udpegningsgrundlag - Rørbæk Sø og Tinnet Krat

Habitatområde nr. 65:
'Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat'

Habitatområdet er 2221 ha stort, og blev udpeget i 1998 på følgende grundlag:

Kode Udpegningsgrundlag

1096

Bæklampret (Lampetra planeri)

1166

Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)

3150

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

3260

Vandløb med vandplanter

4030

Tørre dværgbusksamfund (heder)

5130

Enekrat på heder, overdrev eller skrænter

6230

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

7140

Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

9190

Stilkegeskove og krat på mager sur bund

91E0

*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Habitatområdets Natura-2000 kode: DK00BX166


Om habitatområder

Om Natura 2000 Netværket

Danske dyre- og plantearter omfattet af Natura 2000

Danske fuglearter omfattet af Natura 2000

Liste over naturtyper i Natura 2000