Rørbæk Sø og Tinnet Krat

Projektområde Rørbæk Sø og Tinnet Krat. Klik for flere kort.

Projektområdet 'Rørbæk Sø & Tinnet Krat'.

Klik HER for at se flere kort.

Habitatområde nr. 65 er 2221 ha stort – heraf er 578 ha med i overdrevsprojektet.

Området ligger på den jyske højderyg, der danner vandskel mellem to af Danmarks største vandløb, Gudenåen og Skjernåen. De to åer udspringer med få hundrede meters afstand. Området er bakket, med en mosaik af egekrat, vandløb, søer, enge, moser og overdrev.

I området findes værdifulde overdrev af typen ’6230* - artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund’ ( se kort ), der med et målrettet arbejde igennem 40 år er med til at sikre naturtypens udbredelse i Danmark, og med tiden kan blive et regulært støttepunkt for naturtypen.

Overdrevene er hovedsageligt tidligere dyrkede områder, hvor dyrkningen stoppede for omkring 10-40 år siden. I dag bliver overdrevene, og de mulige fremtidige overdrev, græsset af kvæg og til dels af får ( se kort ).


Naturstyrelsen ejer 439 ha af området ( se kort ), og det overordnede formål med området er, at genskabe et varieret og sammenhængende landskab uden økonomisk aktivitet.

Fredninger ( se kort )

Hele projektområdet er fredet under en fredning fra 1996, der skal bevare og forbedre områdets naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier. Området skal bevares i dets nuværende tilstand. Men fredningen er ikke til hinder for, at arealerne kan overgå til overdrev, egeskov, egekrat eller hede. Arealer med overdrev, hede, eng og mose må kun udnyttes i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens almindelige regler om beskyttede naturtyper. Gødskning og sprøjtning er generelt ikke tilladt.

§3 områder ( se kort)

I en bræmme langs Gudenå og Skjern Å findes en mosaik af naturtyperne overdrev, enge, mose og hede beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Den nordlige del af projektområdet ved Rørbæk Sø har eng og hede i følge Naturbeskyttelseslovens §3.

Projektområdet ved Kollemorten Krat består i den nordlige del af hede. Derudover findes et lille overdrev samt et vandhul beskyttet under §3.

Foto: Torben Bøgeskov Kulturhistorisk område

Den sydlige del af projektområdet langs Gudenåen er udpeget som kulturhistorisk område, der rummer markante træk, der afspejler den menneskelige aktivitet i Danmark gennem tiderne. Amtsrådet har udpeget en række områder, man ønsker at beskytte, fordi de rummer særligt værdifulde spor og fortællinger om vores fælles kulturarv. Der skal tages særligt hensyn til de kulturhistoriske værdier ved anlæg og ombygning.

Værdifuldt landskab

Amtet har udpeget den absolutte størstedel af projektområdet som ’Værdifuldt landskab’, der i kraft af områdets indhold og variation er særligt attraktivt og derfor har en særlig værdi for friluftslivet. Sådanne landskaber skal friholdes for bebyggelse og anlæg, der ikke er lokalt nødvendige.

Lokal projektpartner: Naturstyrelsen – Midtjylland