Habitatområdets udpegningsgrundlag - Røsnæs


Habitatområde nr. 195:
'Røsnæs og Røsnæs Rev'

Habitatområdet er 479 ha stort, og blev udpeget i 1998 med yderligere udpegninger i 2003 på følgende grundlag:

Kode Udpegningsgrundlag

1166

Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)

1365

Spættet sæl (Phoca vitulina)

1160

Større lavvandede bugter og vige

1170

Rev
1220

Flerårig vegetation på stenede strande

1230

Klinter eller klipper ved kysten

1330

Strandenge

3150

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

6120

*Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand

6210

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)

6230

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

7220

*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

Habitatområdets Natura-2000 kode: DK005X276