Simested Å og Skravad Bæk

Projektområde Simested Å & Skravad Bæk. Klik for flere kort.

Projektområdet 'Simested Å & Skravad Bæk' (grøn afgrænsning).
Klik HER for at se flere kort.

Habitatområde nr. 30 er 23513 ha stort – heraf er 855 ha med i overdrevsprojektet.

Habitatområdet indeholder flere habitat-naturtyper.

Overdrevstyperne ’6210 – Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidélokaliteter)’ og ’*6230 – artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund’ har tidligere udgjort en betydeligt del af området, der i dag er udpeget til habitatområde. Men på grund af tilplantning, opdyrkning og stop af den traditionelle græsningsdrift, er overdrevenes areal nu kun en mindre del af habitatområdet. På trods af det, er de tilbageblevne overdrev fortsat fristeder og mulige spredningskilder for karakteristiske overdrevsarter, såsom Guldblomme, Opret og Nikkende kobjælde, Kattefod og Eng-troldurt, samt sjældne orkidéer som Plette gøgeurt, Maj-gøgeurt, Bakke-gøgelilje.

Overdrevene er af national betydning, og i habitatområdet findes mere ca. 60 ha overdrev af typen *6210 og *6230 fordelt på fire delområder: langs Hjarbæk Fjord, opstrøms i Simested Å, omkring Skravad Bæk og på bakkerne i Nørre Å-dalen ( se kort ).

Fredninger ( se kort )

Hele projektområdet omkring Simested Å blev fredet i 1970 af såvel landskabelige som videnskabelig og fiskerimæssige årsager. I fredningen hedder det, at arealerne langs åen skal bevares i den daværende tilstand. Det er fortsat tilladt at udnytte dem landbrugsmæssigt.

Endvidere er et mindre kildevæld ved Skravad Bæk øst for Møldrup ligeledes fredet. Fredningen blev gennemført i 1976 for at beskytte kildevældet og dets unikke insektfauna. Vældområdet bør sikres mod optrædning af kreaturer.

Nikkende kobjælde. Foto: Ole Malling. §3 områder ( se kort )

Langs vandløbene i projektområdet findes en mosaik af arealer med overdrev, heder, moser og enge, der er beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3.


Lokal projektpartner: Naturstyrelsen – Kronjylland.