Habitatområdets udpegningsgrundlag - Simested Å og Skravad Bæk

Habitatområde nr. 30:
'Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk'

Habitatområdet er 23.513 ha stort, og blev udpeget i 1998 med yderligere udpegninger i 2003 på følgende grundlag:

KodeUdpegningsgrundlag

1042

Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis)

1096

Bæklampret (Lampetra planeri)

1318

Damflagermus (Myotis dasycneme)

1355

Odder (Lutra lutra)

1365

Spættet sæl (Phoca vitulina)

1528

Gul stenbræk (Saxifraga hirculus)

1140

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

1150

*Kystlaguner og strandsøer

1160

Større lavvandede bugter og vige

1210

Enårig vegetation på stenede strandvolde

1220

Flerårig vegetation på stenede strande

1230

Klinter eller klipper ved kysten

1310

Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand

1330

Strandenge

2140

*Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

3140

Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

3150

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

3260

Vandløb med vandplanter

4030

Tørre dværgbusksamfund (heder)

5130

Enekrat på heder, overdrev eller skrænter

6210

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)

6230

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

6430

Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn

7220

*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

7230

Rigkær

9160

Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund

9190

Stilkegeskove og krat på mager sur bund

91D0

*Skovbevoksede tørvemoser

91E0

*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Habitatområdets Natura-2000 kode: DK00EY134


Om habitatområder

Om Natura 2000