Svanninge Bakker

Projektområde Svanninge Bakker. Klik for flere kort.

Projektområde Svanninge Bakker.

Klik HER for at se flere kort.

Habitatområde nr. 240 er 125 ha stort – hele området er med i overdrevsprojektet.

Svanninge Bakker er dannet i slutningen af den sidste istid. Bakkerne blev presset op af gletschere, der skød frem gennem Østersøen og trængte op gennem bælterne. Siden dækkede smeltevand området med sand og grus, og nedbør prægede landskabet, der i dag er meget kuperet med forskellige naturtyper som overdrev, løvskov, nåleskov, rørskov, mose, eng, vandhuller, søer og vandløb.

Indtil slutningen af 1800-tallet var området mestendels dækket med overdrev og noget landbrug. I Kistrup Skov findes højryggede agre, der vidner om den landbrugsdrift, der blev praktiseret op gennem middelalderen og indtil begyndelsen af 1800-tallet. l begyndelsen af 1900-tallet begyndte man for alvor at tilplante bakkerne - overvejende med nåletræer.
Indtil da var området et af de vigtigste insektområder i Danmark, men trædyrkningen betød blandt andet at mange sjældne sommerfugle forsvandt.

Den centrale del af området forblev dog åbent som overdrev.

l 1953 blev de centrale dele af Svanninge Bakker fredet for at genskabe det åbne landskab, som det havde været før tilplantningen. Siden 1970 har Fyns Amt og Fyns Statsskovdistrikt opkøbt større arealer i Svanninge Bakker for at genskabe det åbne landskab og for at give befolkningen lettere adgang til området. I dag er der ca. 32 ha overdrev - mest af typen ’*6230 – artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund’ ( se kort ).

På overdrevene findes en meget varieret vegetation, der igen giver gode muligheder for et rigt insektliv. Selv om området ikke besidder tidligere tiders meget varierede insektfauna, er området dog fortsat af national betydning for insekter. Yderligere kan man finde alle danske arter af krybdyr i området, ligesom hasselmusen forekommer her.

Overdrevsprojektet vil resultere i det største samlede overdrevsareal på Fyn. Området vil blive et kerneområde for overdrevstypen ’*6230 – artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund’.

Hvad sker der i Svanninge Bakker?

I begyndelsen af 2005 startede skovningsmaskinen på Naturstyrelsens areal, hvor der blev ryddet ca. 4 ha. nåleskov og ca. 10 ha. krat. På Fyns Amts arealer blev der udført en tilsvarende rydning og tynding i trævæksten, så i alt knap 30 ha. er blevet berørt af fældning og tynding. Desuden er det hegnede areal i Svanninge Bakker blevet udvidet – Et stort ydre hegn vil omgive overdrevsarealerne, mens de indre hegn vil blive færre. Antallet af får i bakkerne begrænses, til gengæld er 8 galloway kreaturer blevet udsat. Kombinationen af får, geder og kreaturer sikrer en mere varieret afgræsning.

Svanninge Bakker i april. Klik for flere billeder. Hvad betyder det for besøgende i Svanninge Bakker?

De besøgende i Svanninge Bakker vil i løbet af de næste 2 - 3 år opleve, at landskabet bliver endnu mere storslået. Der bliver flere steder, hvorfra man kan nyde udsigten. Der bliver kig ud over dalene og ud til havet, når skoven bliver tyndet ud. Helt træfri bliver bakkerne dog ikke. Der bevares enkelttræer og grupper af træer, ligesom flere krat bevares. Områdets spændende geologiske former vil igen blive synlige. Den ændrede græsning vil betyde, at græs og urtevegetationen vil udvikle sig i løbet af de kommende år. Der vil blive flere blomster at opleve om sommeren - og dermed også flere sommerfugle og andre smådyr. Det vil desuden blive lettere at færdes i bakkerne, når mange af de indre hegn forsvinder.

Fredninger ( se kort )

Overdrevet nord og øst for Tyveknap er fredet. Fredningen blev gennemført i 1953 på grund af områdets store landskabelige skønhed og dets betydelige videnskabelige værdi i geologisk og botanisk henseende.

Fredningen kræver at området skal henligge i græs eller eventuelt lyng, og det henstilles at arealerne afgræsses.

§3 områder ( se kort )

I projektområdet findes der overdrev, vandløb, vandhul, enge og moser beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3.

Fyns Amt har udpeget såkaldte ’Konceptområder’, der er større områder, som vurderes at rumme særlige landskaber og naturområder, og som samtidig er attraktive områder for rekreative oplevelser og for en turistmæssig udnyttelse. Fyns Amt prioriterer at målrette en stor del af amtets naturforvaltningsressourcer til disse områder. Hele projektområdet indgår i et sådant konceptområde.

I naturkvalitetsplanen har Fyns Amt opstillet mål for hvilken tilstand og naturindhold, de enkelte naturområder, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens §3, skal have i fremtiden.

Målet for projektområdets overdrev og moser er, at de skal være egnet som levested og spredningskilde for store bestande af naturtypernes karakteristiske dyre- og plantearter herunder også meget sjældne arter. Områderne har højeste prioritet i amtets aktive naturforvaltning. Områdets enge skal være egnet som levested og spredningskilde for naturtypernes karakteristiske dyre- og plantearter herunder også sjældne arter. Områderne har meget høj prioritet i amtets aktive naturforvaltning.