Habitatområdets udpegningsgrundlag - Svanninge Bakker


Habitatområde nr. 240: 'Svanninge Bakker'

Habitatområdet er 125 ha stort, og blev udpeget i 2003 på følgende grundlag:

KodeUdpegningsgrundlag

6210

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)

6230

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

7230

Rigkær

9110

Bøgeskove på morbund uden kristtorn

Habitatområdets Natura-2000 kode: DK008X327


Om habitatområder

Læs mere om Natura 2000 på Miljøstyrelsens hjemmeside