Lobæk ved Øbjerg - Realisering

Naturstyrelsen Vadehavet har i 2019 fået tilsagn til realisering af lavbundsprojekt Lobæk ved Øbjerg i perioden 2019-2023 på baggrund af en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse. Projektet realiseres med midler fra EU´s Landdistriksprogram.

 

Projekttype Forundersøgelse af lavbundsprojekt Lobæk ved Øbjerg Etablering af lavbundsprojekt Lobæk ved Øbjerg
Periode 16. maj 2017 til 16. maj 2019 7. marts 2019 til 6. marts 2023
Projektareal 399 ha 221 ha
Økonomi 623.888,00 kr. til forundersøgelse Ca, 26 mio. kr. til etablering

Projektbeskrivelse

Lobæk ved Øbjerg er beliggende i Tønder Kommune ca. 2 km syd for Arrild og omkranser Øbjerg. På baggrund af en forundersøgelse på 399 ha er der afgrænset et projektområde på 221 ha. I projektområdet sløjfes dræn og grøfter og der etableres tærskler i en række vandløb. Det gør arealerne mere våde og reducerer nedbrydningen af jordens indhold af tørv, hvilket reducerer frigivelsen af Co2 til atmosfæren.

Projektet reducer udledningen af drivhusgasser med i alt 3479 ton CO2-ækv./år svarende til 15,7 ton CO2-ækv./ha/år. Projektet er beliggende i hovedvandoplandet 4.1 Kruså-Vidå. Den forventede kvælstofreduktion er 14.367 kg N/år, svarende til 65 kg/N/ha/år.

Projektforløb

April 2022: Anlægsarbejdet påbegyndes

Januar 2021 - Indhentning af myndighedstilladelser påbegyndes

Oktober 2020: Jordfordeling afsluttet

August 2019: Opstart jordfordeling

Tilsagn til realisering af projekt på 238

December 2019: Projektareal reduceres til 221 ha i jordfordelingen

24. maj 2018 : Midtvejsmøde med Orbicon

11. juni 2018 : Lodsejermøder

Der gennemføres i disse uger lodsejermøder, i forbindelse med den ejendomsmæssige forundersøgelse

3. september 2018 : Forundersøgelsen afsluttet

Projektområdet er afgrænset til 238,7 ha på grundlag af de beregnede fremtidige afvandingsforhold. Konklusionen er at det med det tilpassede projektområde er muligt at gennemføre et lavbundsprojekt

Ultimo 2018 : Afslutning af ejendomsmæssig forundersøgelse

11. august 2017 : Tilsagn om tilskud til forundersøgelsesprojekt

Orbicon går i gang med den tekniske forundersøgelse

Kort over projektområdet

Kontakt

Simon Fly-Petersen

AC-fuldmægtig
Naturstyrelsen Vadehavet

Asger Thode Kristensen

Naturforvalter og projektleder
Naturstyrelsen Vadehavet