Lottrup Lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Lottrup Lavbundsprojekt

Naturstyrelsen Trekantsområdet får i perioden november 2015 til november 2017 udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for at etablere et lavbundsprojekt ved Lottrup med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projekttype Lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram
Periode November 2015 til juni 2018
Projektareal 33,74 ha
Samarbejdspartnere Hedensted kommune
Økonomi 166.600,00kr. til forundersøgelse

 

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, hvorefter vil der være naturlige hydrauliske forhold i projektområdet. De iltfattige forhold betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres eller forsinkes og der dermed frigives mindre eller ingen CO2. Projektets bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ved at understøtte og forbedre §3-områder i og omkring projektområdet.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af t CO2-ækv. pr/ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt samt, hvilke anlægsarbejder skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Det forventes at reduktionen vil ligge imellem 13-27 t CO2-ækv. pr/ha/år. Arealet er ikke udpeget efter lavbundskortet (Tørv2010), og der skal derfor indsamles jordprøver til analyse for kulstofindhold i hele området. Ud fra jordartskort og samtaler med lodsejerne, er der mindst 75% af arealet, som indeholder mindst 12% organisk kulstof.

Projektforløb

 -          I februar startede arbejdet med forundersøgelsen.

 -          I december blev forundersøgelsen afsluttet.

-          I midten af oktober blev forundersøgelsen sendt i udbud.

-          I slutningen af november blev der søgt om tilskud til en forundersøgelse, som skulle belyse mulighederne for et lavbundsprojekt ved Lottrup.

-          I midten af december kom der tilsagn om tilskud til forundersøgelsen fra NaturErhvervstyrelsen.

 

Kort over projektområdet

Oversigtskort til hjemmeside - Lottrup lavbundsprojekt

Oversigtskort over projektarealet

Dokumentarkiv

Kontakt

Simon Bo Sørensen

Projektleder
Naturstyrelsen Trekantsområdet