Lundager Skov ved Assens

Invitation

Deltag i borgerinddragelsen

Nu går borgerinddragelsen i gang. Kom og deltag med dine gode ideer til planen for den nye skov.

Naturstyrelsen, Assens Kommune og Assens Forsyning inviterer nu til en række borgermøder i forbindelse med planlægningen af den nye Lundager Skov. Alle er velkomne til at deltage i møderne. Klik på initationen ovenfor og se, hvilke møde du kan deltage i. Du skal tilmelde dig til møderne. Der kan være begrænsning på deltagerantal på nogle af møderne på grund af Covid 19. Derfor vil det være ”først til mølle princippet” der gør sig gældende i forhold til tilmelding.

Invitationen til borgerinddragelsen er sammen med et følgebrev sendt ud til naboer til skoven, interesseorganisationer, Assens Kommunes Grønne Råd og Naturstyrelsens Fyns Brugerråd. Du kan læse følgebrevet her.

Projekttype Skovrejsning
Periode 2016 - 2024
Samarbejdspartnere
Assens Kommune og Assens Vandforsyning
Økonomi Budget 16 mio. kr. Fordelt med 6 mio. kr. fra Assens Vandforsyning, 4,5 mio. kr. fra Assens Kommune og 5,5 mio. kr. fra Naturstyrelsen.

Projektbeskrivelse

Skovrejsningens formål

I 2015 indgik Assens Kommune og Assens Vandforsyning et samarbejde om skovrejsning ved landsbyen Lundager for at skabe flere muligheder for friluftsliv og for at beskytte grundvandet. Grundvandet fra området bidrager med drikkevand til mange borgere i Assens. I 2016 trådte Naturstyrelsen ind i samarbejdsaftalen mellem Assens Kommune og Assens Vandforsyning om en bynær og grundvandsbeskyttende skovrejsning.

 

Køb af jord til skovrejsning

Køb af jord til projektet er sket gennem en jordfordeling. Lodsejere i området har ved jordfordelingen haft mulighed for at sælge, købe og bytte jord. Resultater af jordfordelingen er, at Naturstyrelsen i slutningen af 2019 erhvervede ca. 50 ha jord ved landsbyen Lundager til skovrejsning. Projektets samarbejdspartnere har i fællesskab finansieret erhvervelsen af jord og Assens Vand tinglyser servitutter på jorderne om, at der fremover ikke må anvendes pesticider og gødning på jorderne

Hvad sker der fremover?

Naturstyrelsen har i 2020 taget fat på processen med at forvandle landbrugsjord til skov.

I løbet af 2020 gennemføres en forundersøgelse, for at få et godt kendskab til de arealer, hvor skoven skal ligge. Der undersøges bl.a. jordbundsforhold, afvandingsforhold, eksisterende natur, landskabelige forhold og kulturmiljø.

I løbet af efteråret går planlægningen i gang og der udarbejdes en skitseplan for skoven. Skitseplanen er en første grov planlægning, som viser placeringen af skov, lysåbne arealer, stisystemer og placering af parkeringsplads.

Når skitseplanen er klar holdes et offentlig møde, hvor alle borgere, naboer, interesseorganisationer m.v. kan deltage og komme med bemærkninger og ønsker til planen og bidrage med nyttig viden om området.

Herefter arbejder Naturstyrelsen videre med planen og holder flere borgermøder, hvor planen drøftes.

Når planen for etablering af skoven er færdig holdes et offentligt møde, hvorefter planen sendes i 8 ugers høring, hvor borgere kan komme med skriftelige bemærkninger til planen. Efter indarbejdelse af evt. ændringer er planen endelig. Næste skridt er at gøre planen til virkelighed.

 

Etablering af Skoven

Det tager typisk et par år at etablere en skov. Dette kan omfatte:

  • Plantning/såning af skov kombineret med udlæg af arealer til naturlig tilgroning.
  • Etablering af lysåbne arealer og hegning af arealer, som skal afgræsses.
  • Evt. etablering af vandhuller og lukning af interne dræn.
  • Anlæg af skovveje og –stier, samt parkeringsplads og skiltning.
  • Etablering af faciliteter, f.eks. borde-bænke, bålplads, hundeskov.

Kort over projektområdet

Kontakt

Nyhedsbreve

Hvis du ønsker at få tilsendt nyhedsbreve fra projektet kan du skrive til Anni Borup,

Naturstyrelsen Fyn

Sollerupvej 24, 5600 Faaborg