Lundager Skov ved Assens

Etablering af Skoven i 2021-2022

På baggrund af den endelige plan er arbejdet med at forberede realisering af planen i gang.

Der skal der søges tilladelser fra en række love til anlæg af skoven, bl.a. tilladelse til at lave nye adgange til skoven, til etablering af parkeringsplads, til digegennembrud og til forbedring af de eksisterende vandhuller på arealet. Opgaverne med plantning og anlæg af grusbelagte skovveje og –stier skal bydes ud.

Etablering af skoven omfatter bl.a.:

  • Plantning af skov. Plantningen af størstedelen af den sydlige del af skoven planlægges gennemført i april/maj måned, mens den nordlige del og resten af den sydlige del gennemføres i foråret 2021.  
  • Anlæg af skovveje og -stier, samt parkeringsplads og skiltning. Skovvejen og parkeringspladsen i den sydlige del af skoven planlægges anlagt i sensommeren, mens grusstierne anlægges i efteråret 2022, når renholdelsen af de plantede kulturer er afsluttet.
  • Udlæg af arealer til naturlig tilgroning.
  • Etablering af Lysåbne arealer og hegning af arealer, som skal græsses.
  • Evt. etablering af vandhuller og lukning af interne dræn.
  • Etablering af faciliteter, herunder madpakkehus, borde-bænke og hundeskov.

Naturstyrelsen vil på hjemmesiden og i nyhedsbrevet Nyt om Lundager Skov informere om etableringen af skoven.

Plan for Lundager Skov   

I slutningen af 2019 erhvervede Naturstyrelsen i samarbejde med Assens Kommune og Assens Forsyning A/S 50 ha til skovrejsning ved Lundager og Grimstrup. Formålet med skovrejsningen er at beskytte grundvandet under skoven og at etablere en bynær, rekreativ skov.

Efter at have gennemført en forundersøgelse af arealerne i foråret 202, blev der i efteråret udarbejdet et forslag til plan for skoven parallelt med, at borgerne har været inddraget i planlægningen. Du kan læse mere om borgerinddragelsen i næste afsnit nedenfor.

Den 1. december 2020 blev der holdt et offentligt webinar og i forlængelse heraf blev forslaget til plan sendt i høring frem til 28. januar 2021. Dokumenter fra Webinaret ses her:

Præsentation af endelig forslag til plan for Lundager Skov

Bevoksningsplan for skoven

Referat fra mødet

 

Naturstyrelsen modtog 6 høringssvar. Høringssvarene og Naturstyrelsens bemærkninger til høringssvarene kan ses her.

Høringssvarene har ført til ændringer i planen. Desuden var der enkelte faktuelle fejl i planens afsnit om grundvand, som er ændret.

Planen for Lundager Skov kan ses her.

Planen er nu sendt videre til Miljøstyrelsen til en såkaldt VVM-screening. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-screeningen vil blive sendt i høring hos naboer til skoven. Anlæg af skoven kan gå i gang, når der er truffet VVM-screeningsafgørelse.

 

Borgerne har bidraget til planen i 2020

I oktober og november 2020 har alle med interesse i skoven kunne deltage i møder og workshop om planen. Pga covid-19 restriktioner i efteråret blev borgerinddragelsen primært gennemført som webinarer. Du kan se invitationen til borgerinddragelsen her.

Invitationen til borgerinddragelsen er sammen med et følgebrev sendt ud til naboer til skoven, interesseorganisationer, Assens Kommunes Grønne Råd og Naturstyrelsens Fyns Brugerråd. Du kan læse følgebrevet her.

Nedenfor kan du læste mere om de forskellige møder.

 

Møde om 1. forslag til plan den 10. oktober

På mødet blev det første forslag til plan præsenteret. Planen var bl.a. blevet til på baggrund af forundersøgelsen og de ønsker som borgerne bidrog med på Temadagen 3. oktober. Planen blev gennemgået i forhold til følgende temaer: Landskab, stisystemer, faciliteter, bevoksninger, hydrologi og lysåbne arealer. I forlængelse af præsentationen var der spørgsmål og kommentarer til forslaget. På mødet blev der desuden orienteret om samarbejdet med Growing Trees Network om donation af træer til skoven og deltagerne blev opfordret til at overveje muligheden for partnerskaber om f.eks. kogræsserlaug og et hundeskovslaug. Præsentation af 1. forslag til plan ses her (præsentationen). Der var sendt mødelink ud til 26 deltagere.

 

Nabomøde 29. oktober

Nabomødet blev holdt som et webinar, hvor naboerne til den kommende skov kunne deltage. Mødet havde særligt fokus på planlægning af arealerne op til landsbyen Lundager. Præsentation af status for planlægningen omkring landsbyen ses her (præsentation). Herudover blev der bl.a. drøftet trafikale forhold på offentlige veje op til skoven, samt cykling, ridning og faciliteter i den kommende skov. Der var sendt mødelink ud til 9 naboer.

Projekttype Skovrejsning
Periode 2016 - 2024
Samarbejdspartnere
Assens Kommune og Assens Vandforsyning
Økonomi Budget 16 mio. kr. Fordelt med 6 mio. kr. fra Assens Vandforsyning, 4,5 mio. kr. fra Assens Kommune og 5,5 mio. kr. fra Naturstyrelsen.

Temadagen 3. oktober

Borgerinddragelsen om planen for Lundager Skov blev sat i gang med en hel temadag lørdag den 3. oktober. Godt og vel 20 borgere deltog i dagen. Formiddagens webinar bød på et oplæg om, hvad en bynær skov ved Lundager kan tilbyde borgerne (oplæg) og et oplæg om, hvorfor skov og natur er vigtigt for menneskers trivsel. Herefter blev forundersøgelsen i forbindelse med skoven og skitseplanen fremlagt (præsentation).

Om eftermiddagen var der workshop på stubmarkerne, hvor den nye skov skal rejses. Deltagerne kom bl.a. med forslag til justering af skitseplanen og ønsker til udforming af skoven i forhold til stier, faciliteter, bevoksninger og de lysåbne arealer.

Workshoppen blev afsluttet med træstammer og referenterne opsummerede de noterede forslag (link til forslag). Forslagene vil blive taget med i den videre proces, som munder ud i et første forslag til plan for Lundager Skov. Dette bliver præsenteret på borgermødet den 10. november. Du kan læse mere om de kommende møder i invitationen ovenfor.

Projektbeskrivelse

 

Skovrejsningens formål

I 2015 indgik Assens Kommune og Assens Vandforsyning et samarbejde om skovrejsning ved landsbyen Lundager for at skabe flere muligheder for friluftsliv og for at beskytte grundvandet. Grundvandet fra området bidrager med drikkevand til mange borgere i Assens. I 2016 trådte Naturstyrelsen ind i samarbejdsaftalen mellem Assens Kommune og Assens Vandforsyning om en bynær og grundvandsbeskyttende skovrejsning.

 

Køb af jord til skovrejsning i 2019

Køb af jord til projektet er sket gennem en jordfordeling. Lodsejere i området har ved jordfordelingen haft mulighed for at sælge, købe og bytte jord. Resultater af jordfordelingen er, at Naturstyrelsen i slutningen af 2019 erhvervede ca. 50 ha jord ved landsbyen Lundager til skovrejsning. Projektets samarbejdspartnere har i fællesskab finansieret erhvervelsen af jord og Assens Vand tinglyser servitutter på jorderne om, at der fremover ikke må anvendes pesticider og gødning på jorderne

Kort over projektområdet

Kontakt

Nyhedsbreve

Hvis du ønsker at få tilsendt nyhedsbreve fra projektet kan du skrive til Anni Borup,

Naturstyrelsen Fyn

Sollerupvej 24, 5600 Faaborg