Lundager Skov ved Assens

invitation - aktivt link

Høring af forslag til plan for Lundager Skov   

I slutningen af 2019 erhvervede Naturstyrelsen i samarbejde med Assens Kommune og Assens Forsyning A/S 50 ha til skovrejsning ved Lundager og Grimstrup. Formålet med skovrejsningen er at beskytte grundvandet under skoven og at etablere en bynær, rekreativ skov.

Efter at have gennemført en forundersøgelse af arealerne i foråret, er der nu i efteråret udarbejdet et forslag til plan for skoven parallelt med, at borgerne har været inddraget i planlægningen.

Den endelige plan kan se her. Der afholdes et offentligt webinar om planen den 1. december kl. 19. Alle er velkomne til at deltage. Mødet afvikles via Teams og kan tilgås via dette link:

 

Microsoft Teams-møde

Deltag på din computer eller via mobilap

Klik her for at deltage i mødet

Assens Kommune Teams mød

Få mere at vide | Hjælp | Mødeindstillinger

 

Forslaget til planen sendes i offentlig høring fra den 1. december og frem til den 28. januar. Hvis du har bemærkninger til forslaget til plan, kan du sende et høringssvar til Naturstyrelsen Fyn på mail til .

Høringssvarene vil blive offentliggjort sammen med Naturstyrelsens bemærkninger til høringssvarene på projektets hjemmeside. Hvis du sender et høringssvar og ikke ønsker det offentliggjort, skal du gøre opmærksom på dette i dit høringssvar.

 

Invitation

Deltag i borgerinddragelsen 

Nu er borgerinddragelsen om planen for Lundager Skov godt i gang. Kom og deltag med dine gode ideer til planen for den nye skov. I invitationen til deltagelse i den samlede borgerinddragelse kan du se, hvilke møder du kan deltage i her.

Alle er velkomne til at deltage i møderne. Du skal tilmelde dig til møderne. På grund af covid-19 ændres møderne efter behov til webmøder. 

Invitationen til borgerinddragelsen er sammen med et følgebrev sendt ud til naboer til skoven, interesseorganisationer, Assens Kommunes Grønne Råd og Naturstyrelsens Fyns Brugerråd. Du kan læse følgebrevet her.

 

Møde om 1. forslag til plan den 10. oktober

På mødet blev det første forslag til plan præsenteret. Planen var bl.a. blevet til på baggrund af forundersøgelsen og de ønsker som borgerne bidrog med på Temadagen 3. oktober. Planen blev gennemgået i forhold til følgende temaer: Landskab, stisystemer, faciliteter, bevoksninger, hydrologi og lysåbne arealer. I forlængelse af præsentationen var der spørgsmål og kommentarer til forslaget. På mødet blev der desuden orienteret om samarbejdet med Growing Trees Network om donation af træer til skoven og deltagerne blev opfordret til at overveje muligheden for partnerskaber om f.eks. kogræsserlaug og et hundeskovslaug. Præsentation af 1. forslag til plan ses her (præsentationen). Der var sendt mødelink ud til 26 deltagere.

 

Nabomøde 29. oktober

Nabomødet blev holdt som et webinar, hvor naboerne til den kommende skov kunne deltage. Mødet havde særligt fokus på planlægning af arealerne op til landsbyen Lundager. Præsentation af status for planlægningen omkring landsbyen ses her (præsentation). Herudover blev der bl.a. drøftet trafikale forhold på offentlige veje op til skoven, samt cykling, ridning og faciliteter i den kommende skov. Der var sendt mødelink ud til 9 naboer.

Projekttype Skovrejsning
Periode 2016 - 2024
Samarbejdspartnere
Assens Kommune og Assens Vandforsyning
Økonomi Budget 16 mio. kr. Fordelt med 6 mio. kr. fra Assens Vandforsyning, 4,5 mio. kr. fra Assens Kommune og 5,5 mio. kr. fra Naturstyrelsen.

Temadagen 3. oktober

Borgerinddragelsen om planen for Lundager Skov blev sat i gang med en hel temadag lørdag den 3. oktober. Godt og vel 20 borgere deltog i dagen. Formiddagens webinar bød på et oplæg om, hvad en bynær skov ved Lundager kan tilbyde borgerne (oplæg) og et oplæg om, hvorfor skov og natur er vigtigt for menneskers trivsel. Herefter blev forundersøgelsen i forbindelse med skoven og skitseplanen fremlagt (præsentation).

Om eftermiddagen var der workshop på stubmarkerne, hvor den nye skov skal rejses. Deltagerne kom bl.a. med forslag til justering af skitseplanen og ønsker til udforming af skoven i forhold til stier, faciliteter, bevoksninger og de lysåbne arealer.

Workshoppen blev afsluttet med træstammer og referenterne opsummerede de noterede forslag (link til forslag). Forslagene vil blive taget med i den videre proces, som munder ud i et første forslag til plan for Lundager Skov. Dette bliver præsenteret på borgermødet den 10. november. Du kan læse mere om de kommende møder i invitationen ovenfor.

 

Projektbeskrivelse

Skovrejsningens formål

I 2015 indgik Assens Kommune og Assens Vandforsyning et samarbejde om skovrejsning ved landsbyen Lundager for at skabe flere muligheder for friluftsliv og for at beskytte grundvandet. Grundvandet fra området bidrager med drikkevand til mange borgere i Assens. I 2016 trådte Naturstyrelsen ind i samarbejdsaftalen mellem Assens Kommune og Assens Vandforsyning om en bynær og grundvandsbeskyttende skovrejsning.

 

Køb af jord til skovrejsning

Køb af jord til projektet er sket gennem en jordfordeling. Lodsejere i området har ved jordfordelingen haft mulighed for at sælge, købe og bytte jord. Resultater af jordfordelingen er, at Naturstyrelsen i slutningen af 2019 erhvervede ca. 50 ha jord ved landsbyen Lundager til skovrejsning. Projektets samarbejdspartnere har i fællesskab finansieret erhvervelsen af jord og Assens Vand tinglyser servitutter på jorderne om, at der fremover ikke må anvendes pesticider og gødning på jorderne

Hvad sker der fremover?

Naturstyrelsen har i 2020 taget fat på processen med at forvandle landbrugsjord til skov.

I løbet af 2020 gennemføres en forundersøgelse, for at få et godt kendskab til de arealer, hvor skoven skal ligge. Der undersøges bl.a. jordbundsforhold, afvandingsforhold, eksisterende natur, landskabelige forhold og kulturmiljø.

I løbet af efteråret går planlægningen i gang og der udarbejdes en skitseplan for skoven. Skitseplanen er en første grov planlægning, som viser placeringen af skov, lysåbne arealer, stisystemer og placering af parkeringsplads.

Når skitseplanen er klar holdes et offentlig møde, hvor alle borgere, naboer, interesseorganisationer m.v. kan deltage og komme med bemærkninger og ønsker til planen og bidrage med nyttig viden om området.

Herefter arbejder Naturstyrelsen videre med planen og holder flere borgermøder, hvor planen drøftes.

Når planen for etablering af skoven er færdig holdes et offentligt møde, hvorefter planen sendes i 8 ugers høring, hvor borgere kan komme med skriftelige bemærkninger til planen. Efter indarbejdelse af evt. ændringer er planen endelig. Næste skridt er at gøre planen til virkelighed.

 

Etablering af Skoven

Det tager typisk et par år at etablere en skov. Dette kan omfatte:

  • Plantning/såning af skov kombineret med udlæg af arealer til naturlig tilgroning.
  • Etablering af lysåbne arealer og hegning af arealer, som skal afgræsses.
  • Evt. etablering af vandhuller og lukning af interne dræn.
  • Anlæg af skovveje og –stier, samt parkeringsplads og skiltning.
  • Etablering af faciliteter, f.eks. borde-bænke, bålplads, hundeskov.

Kort over projektområdet

Kontakt

Nyhedsbreve

Hvis du ønsker at få tilsendt nyhedsbreve fra projektet kan du skrive til Anni Borup,

Naturstyrelsen Fyn

Sollerupvej 24, 5600 Faaborg