Lyngbygård Å - Naturgenopretningsprojekt

Lyngbygård Å vådområdeprojekt

Efter i mange år at have ligget hen som en lige streg gennem landskabet bugter Lyngbygård Å nord for Galten og Skovby i Østjylland sig nu igen - til glæde for fisk, dyr og planter.

Hvad er der sket?

• Der er gravet 20 nye slyng på åen sådan at åen nu følger sit naturlige forløb. Herved er åen forlænget med 1,5 km.
• Bunden i åen er hævet på en strækning på ca. 1 km
• Der er nedlagt 3 pumpestationer
• Alle drænsystemer inden for projektområdet er nedlagt
• 1,8 km gamle grøfter i projektområdet er fyldt op med jord og sløjfet
• Den nederste del af Herskind Grøften og Skørring Bæk er omlagt og fået en masse nye slyng
• Der er udlagt mange tons sten og grusmateriale i åen for at forbedre den fysiske kvalitet af vandløbet
• Vedligeholdelse af vandløbet med grødeskæring er ophørt

Naturgenopretning. Foto: COWI

Hvad forventes opnået?

• En vandstandsstigning i åen på 30-50 cm
• 60 ha nye våde arealer og et flottere landskab
• Tilbageholdelse af 50 tons kvælstof årligt og dermed et renere vandmiljø
• En mere artsrig natur og flere sjældne planter
• Flere gode fuglelokaliteter for især engfugle
• Mange nye leve- og fødesteder for odder, ørred, padder og flagermus

Naturgenopretning. Foto: COWI

Hvad har det kostet?
Naturgenopretningsprojektet har et samlet budget på 15 millioner. Heraf er langt det største beløb anvendt som erstatning til de implicerede lodsejere.

Du kan læse mere om projektet i nedenstående rapporter og godkendelser: