Mølleåsystemet, Vand- og Naturindsats

Mølleåsystemet er et unikt stort sammenhængende naturområde tæt på hovedstaden der har store friluftsmæssige og kulturmiljøinteresser knyttet til sig.

Formål

Indsatsområde Mølleåsystemet er er ét af 11 områder i Danmark der blev udpeget i 2006 under Vand- og Naturindsatsen, hvis formål er at forbedre natur- og miljøforholdene. Indsatsområdet dækker hele vandoplandet omkring Mølleåsystemet (vist med lilla).

Samarbejdspartnere

Tiltagene i indsatsområdet Mølleåen er i stor udstrækning gennemført i et samarbejde mellem de 7 kommuner inden for oplandet til Mølleåen og Naturstyrelsen.

 

I forbindelse med Indsatsområde Mølleåsystemet har der været fokus på forskellige delprojekter, hvilket drejer sig om:

 • Projekt Natura2000 og naturpleje i Mølleåsystemet, til fremme af områder med særlig værdigfuld natur som fx Rigkjær. Disse projekter er gennemført
 • Projekt Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet, hvor der blandt andet  er sikret sommervandsføring i Dumpedalens render samtidigt med at der er skabt flere vådområder i rudeskov. 
 • Projekt "Rent vand i Mølleåsystemet". Dette projekt har indtil videre ikke kunne gennemføres.
  Derudover er adgangsforholdene forbedret flere steder inden for Indsatsområdet.

Delprojekter:

Projekt Natura2000 og naturpleje i Mølleåsystemet

Landskabet i Mølleådalen er for størstedelens vedkommende sikret gennem fredninger, naturbeskyttelse og anden planlægning som Natura 2000 og kystzonebestemmelser mv. Men landskabskvaliteten og indtrykket af ådalen har været sløret til af tilgroning og den variation som der tidligere sås, var i 2006 manglende. 
Projekt Natura2000 og naturpleje i Mølleåsystemet har især fokuseret på at fastholde og fremme områder med særlig værdifuld natur. 

Læs om de forskellige projektområder og de indsatser nedenfor:

I Klevads Mose er der sket rydning af den nordlige del af Klevads Mose således at der er genskabt en hel ådal. Samtidig er vandløbet blevet slået manuelt med en le og kan nu ses tydeligt i landskabet. Tidligere var det tilgroet med tagrør. Læs mere om projektet her: 

Projekt Klevads Mose

 

 

I Præstemosen har Furesø Kommune stået for rydning af uønsket opvækst at birk og andre træer og buske. Det har betydet at der er kommet mere lys til f.eks. den sjælde rosmarinlyng. Læs mere om projektet her: 
Farum Sortmose og Præstemose

Rosmarinlyng Rosmarinlyng

 

Der er foretaget omfattende rydninger af ellesump, pilekrat og anden skov i Vaserne. Rydningerne forventes at være til stor gavn for arter, der er knyttet til lysåbne vandhuller. Læs mere om projektet her: 
Projekt Vaserne

Lyngby-Taarbæk Kommune står for pleje af Lyngby Åmose, der blandt andet indebærer de lysåbne moseflader i mosen. Læs mere om projektet her: 
Projekt Lyngby Åmose

 

Her ønskes at bevarer eksisterende naturtype, enkelte holme, samt at åbne for udsigt ned til Mølleåen. Der tænkes desuden at skulle rydes omkring kilder samt genskabe åbne kildefelter med tufmos. Læs mere om projektet her: 
Teknisk rapport

Projekt Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet

Med henblik på at belyse mulighederne for vandløbsrestaurering, ønsker man at udgangspunkt i at forbedre de fysiske forhold i vandløbene med henblik på at skabe varierede levesteder for flora og fauna, f.eks. ved genslyngning, forbedring af faldforhold, strømkoncentratorer, udlægning af sten og grus, forbedring af faunapassage. Man ønsker fritlægning af rørlagte strækninger og sikring af større sommervandføring i relevante tilfælde samt restaurering af regulerede/udgrøftede kildevæld.

Læs om delprojekt Dumpedalen og indsatser nedenfor:

Dumpedalsrenden er et lille vandløb i Rudersdal Kommene, som afvander store dele af Rude Skov og løber gennem Dumpedalen og Vaserne til Furesø. Vandmængden i bækken er meget svingende og er målt varierende lige fra 383 l/s til 0 l/s. Vandløbet kan dermed løbe helt tørt i i perioder og det er klart at dette påvirker vandløbsorganismerne stærkt.

Det er projektets formål at forbedre tilstanden i Dumpedalsrenden ved at inddrage restaureringstiltag, hvor disse vil have god effekt og sikre en større sommervandføring ved en mere hensigt mæssig udnyttelse af vandmagasinerne i søer og moser i Rude Skov.

Samtidig med at der skal løbe mere vand i bækken om sommeren skabes nye vådområder i Rude skov. Skovrød Dam, Ebberød Dam, Stubbesø får højere vandspejl om vinteren. En skovsø på ca. 2 hektar genskabes i den afvandede og tidligere grantilplantede Rævemose og den ligeledes afvandede tidligere højmose Sækkedam får hævet vandstand med henblik på langsom genskabelse af højmosen. der ønskes desuden Sen si ved Dumpedalsrenden.

 • Rævemosen er blevet ryddet i efteråret  2009 
 • Der er blevet anlagt en ny rekreativ sti fra Vasevej langs Dumpedalsrenden til Kongevejen. Stien bliver forbindelsesled mellem tre store rekreative områder i kommunen: Vaserne, Bistrup Hegn og Rude Skov 
 • Vandstanden er i år 2013 blevet hævet i Stubbesø, Skovrød Sø, Ebberøddam og Sækkedammen samt ændringer i moseområdet i tilknytning til søerne. Fritlagt en mindre rørlagt strækning af vandløbet mellem Sækkedammen og Skovrød Sø

Projekt "Rent vand i Mølleåsystemet"

Projekt "Rent vand i Mølleåsystemet har mødt adskillige udfordringer, og har derfor indtil videre ikke kunne gennemføres som ønsket.

Baggrund: 

I projektet ”Rent vand i Mølleå-systemet” var der oprindeligt lagt op til, at renset spildevand Renseanlæg Lundtofte, Mølleåværket, blev ført til Kalvemosen, hvorefter vandet ville løbe gennem Søllerød Sø og Vejlesø inden det nåede til Furesøen, og løb videre til den nedre del af Mølleåen. Det var desuden en forudsætning at der blev foretaget en restaurering af de to søer således, at der ikke ville ske en uhensigtsmæssig belastning af Furesø der er et Natura 2000 område. Restaureringen af Søllerød Sø og Vejlesø, der indeholder store mængder fosfor, ville samtidig betyde, at de ville kunne leve op til kravene i vandplanen og opnå en god økologisk tilstand.

Læs om delprojektet nedenfor:

Anbefalingerne omkring restaurering af søerne har ændret sig siden projektets start. Det har været planen, at der skulle tilsættes aluminium til søen for at binde fosforen til søsedimentet. Efterfølgende blev indført et nyt krav om at pH i vandet over den aluminiumsbehandlede søbund ikke måtte overstige 8,5 i de første år efter behandling, idet dette kunne have en negativ indflydelse på de 2 søers naturlige dyre- og planteliv og evt. også på Furesø.

Disse krav vil forventeligt ikke kunne overholdes og den planlagte aluminiumsbehandling er derfor ikke en mulig restuaringsmetode. Efterfølgende har andre mulige metoder til sørestaurering af Søllerød Sø og Vejlesø været belyst, og der har i samarbejde med kommunerne været peget på sedimentfjernelse som en løsning. I 2017 var Rudersdal Kommune tovholder for et større udredningsarbejde omkring sørestaurering af de to søer. Der blev blandt andet afholdt en workshop med alle berørte partenere og en lang række eksperter med fokus på sedimentfjernelse. Det er blevet løseligt anslået at sedimentfjernelse vil koste op mod 150 mio. kr. med nuværende viden.

Der er brugt store ressourcer på at belyse mulighederne for at gennemføre projektet. Mølleåprojektet har siden start i 2007 været et visionært udviklingsprojekt. Hovedideen om at tilbageføre ekstra renset vand fra Mølleåværket til å- og sø-systemet omkring Mølleåen kan stadig være visionær og relevant i en bredere betragtning – både i relation til det at kunne tilbageføre vand til åsystemer, der mangler vand efter vandindvinding og med hensyn til å- og sø-systemernes robusthed i forhold til klimatilpasning. Dog skal der tages højde for hyppigere ekstremregnvejrs hændelser i Mølleåsystemet. Yderligere er der interesse og behov for udvikling af nye metoder og virkemidler til oprensning af spildevands-/fosforbelastede søer. Det gælder både nationalt og  internationalt.

Kommunerne bag Mølleåværket har investeret et to cifret millionbeløb i et avanceret membrananlæg på Mølleåværket, der kan rense spildevandet til meget lave kravværdier – herunder rensning for fosfor og miljøfremmede stoffer.  I dag ledes det rensede spildevand fra membrananlægget til Øresund, men alternative muligheder for at nyttiggøre det ekstra rensede vand har været drøftet.

 Der arbejdes på en afklaring omkring det fremadrettede samarbejde mellem kommunerne og staten og der er interesse især fra kommunerne om at dette innovative samarbejde fortsættes.
Læs mere her:

2017_workshop om sørestuarering.pdf

2015_Sørestaurering_aluminiumsbehandling.pdf (1)

Projektforløb

 • Nedsættelse af arbejdsgruppe med det kommissorium, at vurdere forholdene omkring sørestaurering i projektet nærmere
 • Aflevering af statusnotat til projektets styregruppe, sommer 2015
 • Klager fra DN og Det Økologiske Råd
 • Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Naturstyrelsens afgørelse d. 28. maj 2014
 • Revision af VVM - modelberegninger på fornyet grundlag
 • Opdateret VVM-redegørelse i høring marts-maj 2012
 • Naturstyrelsen udsteder kommuneplantillæg og VVM-tilladelse 28. juni 2012
 • Beslutning om projektet er VVM-pligtigt
 • VVM-redegørelse i høring september-november 2011
 • EU kommissionen bevilliger midler pr. 1. januar 2009. Ansøgningen kan ses under punktet projektudgivelser. 
 • Opstart på detailprojekt / Indhentning af tilladelser forår 2009
 • EU-Life projekt august 2009-juni 2012
 • Til foreslåede projekter (2007) blev der er i januaur 2008 søgt om støtte i EU-kommissionen fra LIFE-midler.
 • Ansøgningen blev revideret i juni 2008
 • Udarbejdelse af projektforslag efterår 2008

EU LIFE-projekt

LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø og klimapolitik.
Der har i perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2012 kørt et EU LIFE projekt: "Re-establishing a natural water flow level in the river system "Mølleåen". EU-Kommissionen har bevilliget 50% medfinansiering til LIFE-projektet. 
Det største tiltag i LIFE projektet er projekt "Rent vand i Mølleåsystemet". Den aftalte tidsplan med EU har ikke kunne holdes og derfor har EU Kommissionenen lukket projektet pr 31. marts 2012. 
Det samlede oprindelige budget for LIFE-projektet var ca 35 mio kroner. Derudover har kommunerne brugt store midler til udbygning af Renseanlæg Lundtofte med bedre rensning af spildevand og større kapacitet samt til en række supplerende naturtiltag. Du kan læse mere om projektet i rapporterne til EU Kommissionen. 
EU rapporter kan ses her

 

VVM-redegørelse

En Miljøkopnsekvens rapport, bedre kendt som en VVM-redegørelse (vurdering af virkninger for miljøet), er en redegørelse for, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø. Der har kørt en VVM-proces for projekt "Rent vand i Mølleå-systemet".

Naturstyrelsen Roskilde har den 28. juni 2012 udstedt kommuneplantillæg til Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuners Kommuneplan Kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse betyder, at Naturstyrelsen Roskilde kan meddele tilladelse til at igangsætte projekt ”Rent vand i Mølleåen” på nærmere fastsatte vilkår. Naturstyrelsen Roskilde har derfor i medfør af VVM-bekendtgørelsen meddelt VVM-tilladelse til projektet. Se div. VVM dokumenter her. 
VVM-sagen er anket til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen den 28. maj 2014. Heraf fremgår, at nævnet stadfæster afgørelse fra Naturstyrelsen af 28. juni 2012 om VVM-tilladelse med tilhørende VVM-redegørelse og kommuneplantillæg.
Afgørensen kan ses her.

Læs mere om de forskellige projektområder

Projektområder