Mølleåsystemet - Vand- og Naturindsatsen

Indsatsområde Mølleåsystemeter er ét af 11 områder i Danmark udpeget under Vand- og Naturindsatsen.

Indsatsområdet dækker hele vandoplandet omkring Mølleåsystemet (vist med lilla).

Mølleåsystemet er et unikt stort sammenhængende naturområde tæt på hovedstaden. Her er gode muligheder for at forbedre natur- og miljøforholdene og samtidig er der store friluftsmæssige og kulturmiljøinteresser knyttet til området .

Der er to Natura 2000 områder (internationale naturbeskyttelsesområder) inden for indsatsområdet.

Der arbejdes på flere forskellige felter inden for Indsatsområde Mølleåsystemet.
Det drejer sig om:

  • "Rent vand i Mølleå-systemet" ved tilledning af vand fra Renseanlæg Lundtofte og restaurering af søer mm. Dette projekt er pt påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet
  • Natura2000 og naturpleje i Mølleåsystemet til fremme af områder med særlig værdifuld natur som fx. rigkær. Disse projekter er gennemført
  • Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet så vandløbsrauna inklusive fisk kan få flere og bedre levesteder. Der arbejdes pt på flere vådområder i Rudeskov

Derudover ønskes adgangsforholdene forbedret flere steder inden for Indsatsområdet.

De konkrete projekter er beskrevet nærmere her

EU LIFE-projekt
Der har i perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2012 kørt et EU LIFE projekt: "Re-establishing a natural water flow level in the river system "Mølleåen". REFLOW". Der er i forbindelse med projektet gennemført rydninger og anden naturpleje i Klevads Mose og Vaserne, se her. Derudover er sket vandløbsvedligeholdelse i Hestetangs Å på strækningen gennem Klevads Mose.
EU-Kommissionen har bevilliget 50% medfinansiering til LIFE-projektet.
Det største tiltag i LIFE projektet er projekt "Rent vand i Mølleåsystemet", som er et tiltag, hvor renset spildevand fra Renseanlæg Lundtofte efter planen skal føres tilbage til Mølleåsystemet via en 3,9 km lang rørledning fra renseanlægget til Kalvemosen. Dette tiltag er endnu ikke blevet gennemført på grund af en række udfordringer bla. har der skulle gives en VVM-tilltadelse - det er sket nu se afsnittet nedenfor. Den aftalte tidsplan med EU har ikke kunne holdes og derfor har EU Kommissionenen lukket projektet pr 31. marts 2012. Det samlede oprindelige budget for LIFE-projektet var ca 35 mio kroner. Derudover har kommunernebrugt store midler til udbygning af Renseanlæg Lundtofte med bedre rensning af spildevand og større kapacitet samt til en række supplerende naturtiltag. Du kan læse mere om projektet i rapporterne til EU Kommissionen. EU rapporter kan ses her . En ny LIFE-ansøgning afventer afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet.

VVM-tilladelse og redegørelse

Der har kørt en VVM-proces for projekt "Rent vand i Mølleå-systemet".

Naturstyrelsen Roskilde har den 28. juni 2012 udstedt kommuneplantillæg til Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuners Kommuneplan Kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse betyder, at Naturstyrelsen Roskilde kan meddele tilladelse til at igangsætte projekt ”Rent vand i Mølleåen” på nærmere fastsatte vilkår. Naturstyrelsen Roskilde har derfor i medfør af VVM-bekendtgørelsen meddelt VVM-tilladelse til projektet. Se div. VVM dokumenter her. VVM-sagen er anket til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen den 28. maj 2014. Heraf fremgår, at nævnet stadfæster afgørelse fra Naturstyrelsen af 28. juni 2012 om VVM-tilladelse med tilhørende VVM-redegørelse og kommuneplantillæg. Afgørensen kan ses her.

Sørestaurering - nye overvejelser

Restaurering af Søllerød Sø og Vejlesø er en forudsætning for gennemførelse af resten af projekt "Rent vand i Mølleå-systemet", således at der ikke sker en uhensigtsmæssig belastning af Furesø. De to søer Søllerød Sø og Vejlesø indeholder store mængder fosfor. Det har været planen, at der skulle tilsættes aluminium for at binde fosforen til søsedimentet.

Imidlertidig er anbefalingerne omkring aluminiumsbehandling ændret og en arbejdsgruppe ser i øjeblikket på, hvilken sørestaureringsmetode der vil være mulig og hensigtsmæssig. Arbejdsgruppen er ved at udarbejde et notat, der skal drøftes i en styregruppe i efteråret 2015. Se endvidere under projekt "Rent vand i Mølleå-systemet".

Baggrundsrapporter

I foråret 2007 gennemførtes en række forundersøgelser indenfor indsatsområdet. Disse forundersøgelser kan ses under punktet projektudgivelser.

I efteråret 2007 blev det besluttet, at der arbejdes videre på en række projekter, som det fremgår af vedlagte Faktaark . Til flere af projekterne er der er i januaur 2008 søgt om støtte i EU-kommissionen fra LIFE-midler. Ansøgningen er revideret i juni 2008 og EU kommissionen har bevilliget midler pr. 1. januar 2009. Ansøgningen kan ses under punktet projektudgivelser. Efterfølgende er LIFE-projektet afsluttet i det der er givet tilskud til Natura2000 og naturpleje i Mølleåsystemet til fremme af områder med særlig værdifuld natur som fx. rigkær, mens de forudbetalte midler til projekt rent vand i Mølleåsystemet er tilbagebetalt til EU-Kommissionen.

 

Læs mere her: click here

Artikel om Mølleåsystemet forår 2008 ses her Fuglevad Mølledam

Fuglevad Mølledam er én af mølledammene langs den nedre del af Mølleåen.