Projekter

Inden for Indsatsområde Mølleåsystemet arbejdes der med følgende projekter:

"Rent vand i Mølleå-systemet"

Ved tilledning af vand fra Renseanlæg Lundtofte og restaurering af søer mm.

Natura2000 og naturpleje i Mølleåsystemet.

For at fremme af områder med særlig værdifuld natur som fx. rigkær

Lyngby Åmose
Her står Lyngby-Taarbæk Kommune selv for pleje af Lyngby Åmose.
Det indebærer bl.a at de lysåbne moseflader i mosen bliver plejet.

Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet

Så vandløbsfauna inklusive fisk kan få flere og bedre levesteder.

Derudover ønskes adgangsforholdene forbedret flere steder inden for Indsatsområdet.

Sti ved Dumpedalsrenden

Sti rundt om Farum Sø

Du kan læse mere om de enkelte projekter under projektudgivelser