Rent vand i Mølleåsystemet

Rent vand i Mølleåsystemet
Projektets hovedidé går ud på, at der tilføres yderligere vand til den nedre del af Mølleåsystemet i størrelsesordenen 200l/s svarende til op mod 6,3 mio. m3 per år.

En tilførsel af 200 liter i sekundet vil bringe gennemstrømningen i Mølleå-systemet tilbage til den oprindelige afstrømning, som på nuværende tildspunkt er reduceret på grund af vandindvinding og kloakering.

Det er planen at vandet skal komme fra Lundtofte Renseanlæg. Før vandet føres tilbage, vil det skulle gennemgå en særdeles god rensning ved anvendelse af nyeste renseteknologi, der sikrer at indholdet af næringsstoffer nedbringes til et niveau, som er lavere end de nuværende næringsstofniveauer i Mølleåsystemet.

Vandet tilføres Mølleå-systemet via en vandledning fra Lundtofte Renseanlæg til Kalvemosen. En strækning på ca. 4 km. Fra Kalvemosen løber vandet via Kirkeskov Bæk til "Indre sø" og herfra videre gennem den nedstrøms del af Kirkeskov Bæk og ud i Søllerød Sø. Fra Søllerød Sø løber vandet til Vejle Sø ad Bækrenden og videre ud i Furesøen ad Furesøkanalen. I forbindelse med den øgede vandtilledning skal der ske en vandløbsreguleriong af Kirkeskov Bæk og Bækrenden.

Rørledning

Den røde streg angiver den planlagte vandledning.
Den lyseblå streg viser vandløb der forventes udvidet

En gennemstrømning af Kalvemosen, "Indre sø", Søllerød Sø og Vejle Sø med 200 liter renset vand pr. sekund vil påvirke miljøtilstanden i en positiv retning. Imidlertid vil den høje gennemstrømnings bevirke, at transporten af de næringsstoffer, der på nuværende tidspunkt befinder sig i vandsystemet, flyttes nedstrøms for derefter at ende i Furesøen. For at sikre Furesøens miljø mest muligt, er det således planen at aluminiumsbehandle hhv. Søllerød Sø og Vejle Sø.

Fra udløbet af Furesøen ved Frederiksdal vil den øgede vandtilledning medføre, at der kommer en forbedret gennemstrømning i den nedre del af Mølleåen. I modsætning til nu forventes det således, at vandet vil strømme hele året, hvilket i udgangspunktet betyder, at der vil ske en forbedring af miljøtilstanden på denne strækning.

Den samlede belastning af næringsstoffer fra spildevand fra Lundtofte Renseanlæg til Øresund vil falde betragteligt i forhold til nuværende status.

De overordnede formål med projekt "Rent vand i Mølleåsystemet" er således:

- at gendanne de oprindelige afstrømningsforhold i Mølleå-systemet

- at de målsatte søer Søllerød Sø og Vejle Sø vil opfylde vandrammedirektivets retningslinjer i 2015 samt at der vil ske en miljømæssig forbedring af Kalvemosen og Indre Sø

- at den øgede afstrømning forbedrer miljøtilstanden generelt i den nedre del af Mølleåsystemet

- at den samlede næringsstofbelastning til Øresund mindskes

For at opfylde ovenstående formål skal følgende aktiviteter gennemføres:

- Tilledning af vand fra Renseanlæg Lundtofte i størrelsesordenen 200l/sek. til Kalvemosen gennem anlæggelse af en vandledning fra renseanlægget til Kalvemosen.

- Vandløbsregulering og -restaurering af Kirkeskov Bæk, Indre Sø og Bækrenden.

- Sørestaurering af Søllerød Sø og Vejle Sø ved hjælp af aluminiumstilsætning

Imidlertidg er anbefalingerne omkring restaurering af søerne ændret sig siden projektets start. Der er lagt op til brug af meget store mængder, ca. 200 tons ren aluminium, over en 10 årig periode. I en ny rapport ”Vejledning for gennemførelse af sørestaurering. No 149, DCE 2015” anbefales det nu, at pH i vandet over den aluminiumsbehandlede søbund ikke må overstiger 8,5 i de første år efter behandling, og det kan være vanskeligt at overholde. De ændrede forhold omkring sørestaureringen kan betyde en negativ indflydelse på de 2 søers naturlige dyre- og planteliv og evt. også på Furesø.

Derfor er der nedsat en faglig arbejdsgruppe. Gruppen har til formål, at vurdere aluminiumsbehandlingen i forhold til den nye viden om omfanget af aluminiumstilsætning og i forhold til andre mulige restaureringsmetoder, som kan sikre, at Søllerød Sø og Vejlesø kan leve op til målsætningerne i vandplanen. Notatet skal diskuteres i en styregruppe i efteråret 2015

Rudersdal Kommune, Lyngby Taarbæk Kommune, Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune har  forbedret rensningen af spildevandet på Mølleåværket, Lundtofte Renseanlæg med en helt ny og epokegørende renseteknologi med bl.a en meget finmasket membran.

Du kan læse mere om projektet under projektudgivelser . Her ses projektforslag for "Rent vand i Mølleåsystemet",  juli 2009 og andre rapporter om projektet, bl.a. er der i december 2009 udgivet en rapport om "Undersøgelse af fosfor, jern og aluminium i sedimentet fra Søllerød Sø, Vejle Sø april 2009".

På nedenstående link findes information om inddragelse af offentligheden:

click here