Multifunktionel jordfordeling til skovrejsning ved Svendborg

projektgrænsen

Projekttype  

Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO)

Periode 6. november 2020 – 4. november 2022
Projektareal Kerneområde 2.000 ha
Økonomi

Landbrugsstyrelsen har afsat 2,375.000 mio. kr. til jordfordelingen. Erhvervelse af jord til skovrejsning og skovrejsningen finansieres af Svendborg Vand og Affald A/S, Svendborg Kommune og Naturstyrelsen.

Projektbeskrivelse

Regeringen har afsat 150 mio. kr. til realisering af multifunktionelle projekter, hvor hensyn til natur, vandmiljø, klima, landbrug, friluftsliv og regional udvikling sammentænkes. Ved første ansøgningsrunde fik tre projekter betinget samtykke. 

Den 5. november 2020 modtog Naturstyrelsen samtykke til fri jordfordeling til skovrejsning ved Svendborg under ordningen Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO). Inden Landbrugsstyrelen gav endelig samtykke foretog de en ejendomsmæssig forundersøgelse i området. Dette blev udført i efteråret 2020.

 

Ansøgning

Ansøgningen om MUFJO er udført i tæt samarbejde mellem Svendborg Kommune og Svendborg Vand og Affald A/S på baggrund af et fælles projekt om skovrejsning ved Svendborg. Du kan læse mere om skovrejsning ved Svendborg på projektets hjemmeside https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/skovrejsning-ved-svendborg/

Jordfordelingens kerneområdet er ca. 2.000 ha og der vurderes at kunne jordfordeles ca. 675 ha til forbedret arrondering af landbrugsejendomme og skovrejsning.

Hvad er multifunktionel jordfordeling?
I multifunktionelle projekter sammentænkes landbrugsproduktion med bl.a. biodiversitet, drivhusgasreduktion, klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv samt landdistriktsudvikling. Multifunktionel jordfordeling er et redskab, hvor man gennem køb og salg af jorder, kan muliggøre multifunktionelle projekter

Projektforløb

2020: 5. november: Landbrugsstyrelsen give endeligt samtykke om fri multifunktionel jordfordeling.

2021: Opstart på Multifunktionel jordfordeling i januar.

2022: Jordfordelingskendelse om jordfordeling ultimo 2022.

2023: Naturstyrelsen gennemfører en forundersøgelse i forhold til de arealer, som er erhvervet til skovrejsning. Herefter igangsættes planlægningen af de nye arealer parallelt med borgerinddragelse om planen.

 

Nyheder

Oversigtskort MUFJO skovrejsning ved Svendborg

Kontakt

Anni Borup

Projektleder

Naturstyrelsen Fyn

Obfuscated Email

+45 20787206

Samarbejdspartnere