Nationalpark Mols Bjerge - stinet og formidling

I 2008 søgte Naturstyrelsen Arbejdsmarkedets Feriefond om tilskud til højt prioriterede projekter, der forbedrer og optimerer oplevelsesmulighederne i Nationalpark Mols Bjerge.

Projektet optimerer oplevelsesmulighederne ikke blot i Nationalpark Mols Bjerge, men for hele området. Desuden bidrager projektet til en mere sikker infrastruktur for ”bløde” trafikanter, og øger oplevelsesmulighederne i området med tre formidlingscentre.

Projektet vil gøre det muligt for både feriegæster og lokalsamfundene at opleve et område, som ikke alene rummer en spændende og sårbar natur, men samtidig tilbyder en bred vifte af frilufts­muligheder.

Projektet fokuserer på;

Stiforløb for gående og cyklende
Ridestinet m.m.
Støttepunkter for friluftslivet ved kysterne
Formidling ved velkomsttavler og foldere
Formidlingscentre ved Karlsladen, Øvre Strandkær og Basballe (Naturcenter Syddjurs) .

Friluftslivets muligheder blev kortlagt i pilotprojektfasen. I arbejdsgruppen for friluftsliv og turisme kom adgang til naturen, tilgængelighed og forholdet mellem bløde trafikanter og motoriseret trafik til at fylde rigtig meget.

Baggrunden skal findes i det forhold, at den motoriserede trafik er stærkt tiltagende, især i de perioder hvor der er mange besøgende i området. Samt at der ikke tillige, har været foretaget en sammenhængende analyse af behovet for at give gående og cyklende bedre muligheder for færdsel fri af biler.

I kommuneplanlægningen er man klar over problemstillingen, og udbygningen af cykelstier og gangstier er igangsat. Planlægningen har fortrinsvis sigte mod at løse problemer på særligt farlige strækninger og forbindelse mellem beboelsesområder.

Pilotprojektet peger på, at det er vigtigt hurtigt, at få etableret et gang- og cykelstinet, der kan øge oplevelsesmulighederne og tilgængeligheden i hele området, med sammenhæng til de omgivende landskaber.

Den Nationale Følgegruppe sammenfatter i slutrapporten den overordne vision for friluftsliv, ”at den almindelige lovfæstede adgang til naturen bør understøttes af intelligent planlægning af publikums færdsel, til gavn for naturen og befolkningen, samt med respekt for lodsejernes interesser. Værktøjerne er stiplanlægning, afmærkede ruter, støttepunkter, særlige faciliteter og kvalitetsbetonet formidling af naturen”.

Dette projekt vil sammenbinde en lang række eksisterende stier og støttepunkter i hele området, øge tilgængeligheden og gøre det lettere at opleve landskab, natur og kulturhistoriske perler. Især besøgende til fods eller på cykel vil få forøget adgangen til oplevelserne frigjort fra biltrafikken.

Projektperiode

Projektet er påbegyndt per 1. januar 2009 og afsluttes med udgangen af 2011.

Læs mere:
Ansøgning-AFF-rev.pdf
Projekter-ansøgning-AFF.pdf

AFF-tilsagnsbrev.pdf