Uldum Kær - naturgenopretning

Projektet gennemføres i samarbejde med Hedensted kommune og indeholder forslag til restaurering af 4 km af Gudenåen og Ølholm Bæk i form af bl.a. gydebanker og genslyngning. Desuden skal engarealer periodevis oversvømmes, og der skal ske rydning af træer og buske på et 35 ha stort areal. Projektet sigter mod at genskabe ca. 180 ha lysåbne og afgræssede eng- og kærflader til gavn for plante- og dyreliv.

Den rekreative anvendelse af området forbedres ved udbygning af stinet, fugletårne mv., ligesom der er forslag om at etablere et samlet formidlingscenter.

Projektområdet er EU naturbeskyttelsesområde og vil reducere kvælstofudledningen med knap 15.000 kg. årligt. Projektets omkostninger skønnes at ville ligge i størrelsesordenen 5- 8 mio. kr.