• Naturnationalpark Gribskov

  Naturnationalpark Gribskov skal gennem vild natur bidrage til at styrke biodiversiteten i området. Samtidig skal parken bidrage til spændende naturoplevelser, ro og fordybelsesmuligheder samt friluftsliv.

Naturnationalpark Gribskov udgør 1.300 hektar og vil ligge i den centrale del af Gribskov.

Se kort over naturnationalparken længere nede på siden

Høringen er afsluttet

Offentlig høring af Naturnationalpark Gribskov er afsluttet

Læs mere på høringssiden

Se infomøde om Naturnationalpark Gribskov

Se infomødet på Miljøministeriets Facebook-side

Hvad skal vi med naturnationalparken?

Regeringen har besluttet at oprette en naturnationalpark i Gribskov.

Det er første gang, der oprettes naturnationalparker i Danmark.

Naturnationalpark Gribskov skal gennem vild natur bidrage til at styrke biodiversiteten i området. Målet er at opnå et økosystem med naturlige processer og dynamikker samt en minimal grad af forvaltning. Samtidig skal parken bidrage til spændende naturoplevelser, ro og fordybelsesmuligheder samt friluftsliv i området. Naturen og biodiversiteten har førsteprioritet og øvrige aktiviteter er underordnet hensynet til biodiversiteten.

Når naturen er forrest, betyder det, at naturnationalparken bliver uden skov- og landbrugsproduktion. Der vil udvikles en mosaik af forskellige naturtyper, der skal give gode levesteder for dyr og planter.

I naturnationalparken skal der udsættes store planteædende pattedyr, som sammen med de eksisterende hjortearter i Gribskov indgår i økosystemet. Dyrenes græsning, vandring, tråd, bid og skrab på træer og buske vil være med til at skabe lysninger og en mere varieret natur. Der skal genskabes naturlig hydrologi, så moser og vandhuller kommer tilbage. Derved vil der blive skabt levesteder for en lang række sjældne og truede dyr og planter.

Med naturnationalparkerne sikres der plads til, at den danske naturs naturlige dynamikker kan slippes fri. Det betyder, at skovene vil blive præget af flere gamle, væltede og rådnende træer eller tidvise oversvømmelser. Naturnationalpark Gribskov rummer et stort antal sjældne og truede arter af planter og dyr, som har brug for den lysåbne, våde natur og det døde træ for at overleve.

Læs projektforslaget for Naturnationalpark Gribskov

I Naturnationalpark Gribskov kan du opleve naturen på tæt hold med mulighed for at se fiskeørne og elge. Du vil kunne følge, hvordan naturen udvikler sig, når den påvirkes af de store dyrs effekt på landskabet og se de forandringer, som området undergår de kommende år.

Du kan opleve de store sammenhængende og varierede skovlandskaber. Det store skovområde giver plads til både store rovfugle som fiskeørn, biller som er særligt knyttet til kæmpestore gamle egetræer og de helt specielle og sjældne svampearter, som kun kendes af få.

De store planteædende dyr som elge og hjorte vil færdes frit i naturnationalparken. Dyrenes græsning og tramp er med til at skabe vigtige levesteder for dyr og planter. Derved vil dyrene medvirke til at sikre og skabe de skovlysninger, som så mange andre dyr er afhængige af.

Parforcejagtlandskabets lange lige vejstrækninger, som mødes i ”stjerner” flere steder i naturnationalparken, er århundredegamle spor fra kongernes jagtaktiviteter, og i dag udpeget som Unesco Verdensarv.

Naturnationalparken bliver afgrænset af et ca. 2,5 meter højt hegn for at hegne dyrene inde og sikre et højt græsningstryk. Der bliver etableret en lang række indgange til naturnationalparken. Inde i selve naturnationalparken vil stier og ruter lede dig rundt, så du kan opleve det store område – uanset om du er til fods, til hest eller på cykel. Kommer du i bil, bliver der etableret parkeringsfaciliteter flere steder umiddelbart uden for naturnationalparken.

Læs projektforslaget for Naturnationalpark Gribskov

Hvilke dyr?

I Naturnationalpark Gribskov bliver der udsat stude, krondyr og elge. De udsatte dyr skal supplere den bestand af dådyr, sika og rådyr, som lever i området i dag.

De store dyr vil få afgørende betydning for området, dels når de æder planterne – både urter, buske og træer, dels med deres færden rundt på arealet, hvor de med tramp og pelspleje skaber bare pletter af jord, der er til glæde for mange arter af insekter, planter og fugle. På den måde er de med til at skabe lysninger, frem for skoven gror til og bliver mørk, samtidig med der bliver skabt en mere varieret natur med mange forskellige levesteder for dyr og planter.

Dyrene er vilde dyr uden den kontakt og omgang med mennesker, som husdyr har. Derfor skal besøgende have respekt for dyrene og holde sig på god afstand og dermed ikke forsøge at komme tæt på dem eller forsøge at fodre dyrene. Det er ligeledes påkrævet, at hunde føres i snor.

I naturnationalparkerne får de udsatte dyr lov at klare sig selv langt hen ad vejen og kan udfolde rigtig meget af deres naturlige adfærd. Det skal understreges, at når dyrene er bag hegn og ikke selv kan vandre ud af området, så har vi mennesker et ansvar for dyrenes trivsel.

I Naturnationalpark Gribskov er hensynet til dyrevelfærden i forvaltningen af de udsatte dyr afgørende. Generelt forvaltes de udsatte dyr så lidt som muligt, og som udgangspunkt tilskudsfodres ikke – undtagen ved udsigt til, at det ikke er muligt at afhjælpe fødemangel ved f.eks. bestandsreduktion eller ved at flytte dyrene. Eventuel anvendelse af tilskudsfodring er kun et ud af flere tiltag, som er beskrevet i beredskabsplanen for parken. Tilsvarende forhold gør sig gældende i forhold til adgang til vandeksempelvis i forbindelse med længerevarende perioder med tørke eller frost. Målsætningen er, via en proaktiv bestandsregulering, at sikre en hensigtsmæssig balance mellem dyretæthed og naturgrundlag.

Læs projektforslaget for Naturnationalpark Gribskov 

Sådan etablerer vi naturnationalparken

For at give naturen de bedst mulige forhold for at udvikle sig, gennemfører Naturstyrelsen naturgenopretning som led i naturnationalparkens etablering.

Naturgenopretningen omfatter blandt andet lukning af grøfter, som vil skabe flere lysåbne vådområder rundt omkring i naturnationalparken. For at sikre de vigtige overgangszoner mellem skoven og de åbne områder bliver der lavet strukturfældninger i skovbevoksningerne. Strukturfældningerne bliver suppleret med veteranisering (skadning) af stående træer, så der bliver flere levesteder for dyr og svampe knyttet til dødt og døende ved.

Når naturnationalparken indvies, vil omfanget af aktiv forvaltning blive reduceret til et minimum. Kun hvor eksempelvis særlige naturtyper, fortidsminder eller arter af planter og dyr er pressede, kan naturforvaltningsindgreb komme på tale.

Gribskov har gennem flere hundrede år været produktionsskov, hvor træerne er blevet fældet og brugt som gavntræ. Skovdriftens spor med højstammede, ensartede bevoksninger vil præge området gennem mange år frem.

Læs projektforslaget for Naturnationalpark Gribskov

Baggrund

I juni 2020 indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte forberedelsen af to naturnationalparker i henholdsvis Gribskov i Nordsjælland og i Fussingø ved Randers. De to naturnationalparker går nu ind i etableringsfasen og åbner i 2022.

Læs mere om Naturnationalpark Fussingø

I planlægningsfasen er både forskere, landsdækkende interesseorganisationer og lokale brugere blevet involveret. Der er etableret en national videnskabelig arbejdsgruppe med 9 forskere, en national arbejdsgruppe for interessenter med 18 organisationer repræsenteret og derudover en lokal projektgruppe for hvert område med lokale brugere og organisationer.

Faglige input, holdninger og lokale hensyn fra de 3 arbejdsgrupper er søgt indarbejdet i et projektforslag, som nu er sendt i offentlig høring og vil blive fulgt op af online infomøde.

Læs mere på høringssiden

Se mere om infomødet på Miljøministeriet Facebook-side (Man skal være logget ind på Facebook for at se begivenheden).

Læs projektforslaget for Naturnationalpark Gribskov

Fakta om Naturnationalpark Gribskov

 • Areal: 1.300 hektar
 • Der vil blive udsat elge, krondyr og stude, som vil græsse hele året.
 • Åbning: I løbet af 2022.

Læs mere i faktaarket

 

Se en video fra Naturnationalpark Gribskov

Tilmeld nyhedsbrev

Få de vigtigste nyheder fra Naturstyrelsen tilsendt 2-3 gange månedligt

Urørt skov

Læs om urørt skov

Som en del af indsatsen for biodiversitet udlægges mere urørt skov på Naturstyrelsens arealer.

Læs mere her

Kort over Naturnationalpark Gribskov

 • Ved Sandkredssøen

 • Løber i Gribskov

 • Ved Kulsvierstenen

 • Rytter og hest i Gribskov

 • Søren Kirkegaards mindesten

Nyheder

Tids- og projektplan for etablering af Naturnationalpark Gribskov

Den skitserede tids- og projektplan er foreløbig, og vil kunne påvirkes af, at tilladelser og afgørelser evt. påklages. Tids- og projektplanen opdateres derfor løbende. 

 • Etablering af naturnationalparken.
 • Indvielse af naturnationalparken.

 

 • Naturstyrelsen udarbejder et udkast til projektforslag. Udkastet præsenteres for den videnskabelige arbejdsgruppe, interessentarbejdsgruppen samt den lokale projektgruppe, og tilbagemeldinger fra de respektive grupper modtages.
 • På baggrund af tilbagemeldingerne fra de respektive grupper, udarbejder Naturstyrelsen det endelige projektforslag.
 • Projektforslaget drøftes og godkendes politisk af aftalekredsen.
 • Projektforslaget præsenteres ved et offentligt arrangement.
 • Der igangsættes en offentlig høring.
 • Projekttilpasninger på baggrund af offentlig høring godkendes politisk.
 • Myndighedsbehandling opstartes.
 • Udbudsmateriale og -proces initieres.

• Myndighedsbehandling fortsættes.
• Udbudsmateriale og -proces afsluttes.

 • Myndighedsbehandling afsluttes.
 • Etablering af naturnationalparken.

 3.-4. kvartal

 • Virtuelt informationsmøde og skovvandring i naturnationalparken.
 • Videnskabelig arbejdsgruppe og interessentarbejdsgruppe nedsættes. 
 • Afholdelse af møder med henholdsvis den videnskabelige arbejdsgruppe, interessentarbejdsgruppen samt den lokale projektgruppe. Grupperne kommer med input til projektet.