Naturpakken

Indsatsen er videreført efter regeringsskifte.

Læs mere på siden om urørt skov

Indholdet nedenfor er historisk.

Skov til biodiversitetsformål

Som en del af Naturpakken udlægges der skov til biodiversitetsformål på Naturstyrelsen arealer

I de kommende år skal der på statens arealer udlægges yderligere 10.200 ha urørte løvskove og nåletræsplantager helt uden træproduktion og 3.600 ha skov til biodiversitetsformål med en nedsat træproduktion. Når Naturpakken er implementeret, vil der i alt være 22.800 ha skov til biodiversitetsformål på statens arealer. Der er mere end en fordobling af det nuværende skovareal til biodiversitetsformål på statens arealer.

Foto: Per Fløng. Faldne bøgetræer i Hingstbjerg ved Gråsten. 

Høringsperioden
er afsluttet

Offentlig høring

- af forslag til forvaltningsplaner 
for biodiversitetsskov

Læs mere på høringssiden

Nyheder

Seminar satte fokus på vejen mod mere urørt skov

Naturstyrelsen var den 14. marts 2018 vært for et seminar om overgangen til biodiversitetsskov på statens naturområder med deltagelse af forskere fra Danmark og vores største nabolande.

Læs mere om seminaret

Her kan du se de endelige udpegninger

Faktaark for de 45 skove

Kortet nedenfor viser de 45 skove, der bliver forvandlet til urørt skov eller skov til biodiversitetsformål. 
Klik på kortet eller listen for at læse faktaark for de enkelte skove. 

Der udlægges i alt 13.800 hektar til urørt skov og anden biodiversitetsskov i 45 skove på statens arealer over de næste 50 år. Det betyder ikke, at der er adgang forbudt. Som altid er der fri adgang i døgnets 24 timer, og det vil fortsat være muligt at lave friluftsaktiviteter. Forslagene til udpegningerne har været i offentlig høring i foråret 2018, og det har givet anledning til mindre justeringer. 

 

Sådan forløber udlægningen

Læs mere

Leveringstidspunkt

Emne

Beskrivelse

Status

2020

Forvaltningsplaner

Afklaring af i hvilket omfang december 2019 beslutningen i Finanslov 2020 om øget ambitionsniveau for urørt skov påvirker arealafgrænsninger og retningslinjer for forvaltningen af skov med biodiversitetsformål.

Igangværende.

Læs mere på siden om driftsplanlægning

Leveringstidspunkt Emne Beskrivelse Status
1. kvartal 2019 Forvaltningsplaner Høring af udkast til forvaltningsplaner for de første fem enheders skove: Bornholm, Himmerland, Hovedstaden, Sønderjylland og Trekantsområdet. Indholdet er en udmøntning af de overordnede retningslinjer for forvaltningen af skov med biodiversitetsformål.

Høring gennemført i 8 uger fra 1/4 til 26/5 2019.

2. - 3. kvartal 2019 Forvaltningsplaner Høring af udkast til forvaltningsplaner for de øvrige enheders skove. Høring udskudt grundet nyvalgt regerings ønske om øget ambitionsniveau.
3. - 4. kvartal 2019 Forvaltningsplaner Der udarbejdes konkrete plantillæg i form af godkendte forvaltningsplaner for de udlagte skove. Plantillæggene målrettes konkret til den udlagte skov/det udlagte skovområde. Udarbejdelsen af plantillæg følger Naturstyrelsens proces for tilvejebringelse af planforslag med heraf følgende lokal inddragelse og høring. Udskudt grundet regeringens ønske om øget ambitionsniveau mht urørt skov i Finanslov 2020.
Leveringstidspunkt Emne Beskrivelse Status
1. kvartal 2018 Liste over udpegede skove Med udgangspunkt i datagrundlaget udarbejdes og offentliggøres en liste/et kort over skove, der udpeges
til biodiversitetsformål. Listen over udpegede skove sendes i en offentlig høring.
Afsluttet
3. kvartal 2018 Endelig udpegning af skov til biodiversitetsformål Den endelige udpegning efter den offentlige høring tidligere på året. Afsluttet september 2018. Du finder rapporten i dokumentarkivet.

3. kvartal 2018 Overordnede retningslinjer for forvaltning af skov til biodiversitetsformål De overordnede retningslinjer beskriver bl.a. hugsten i forbindelse med udfasning af skovdriften, plejetiltag, den fremtidige hugst i de skove, der udlægges som anden biodiversitetsskov eller urørt samt forholdet til andre hensyn som f.eks. kulturhistorie og friluftsliv. De overordnede retningslinjer sætter rammerne for udarbejdelsen af lokale forvaltningsplaner for de udpegede skove. Afsluttet oktober 2018. Du finder rapporten med de overordnede retningslinjer i dokumentarkivet.

 

 

Leveringstidspunkt Emne Beskrivelse Status
4. kvartal 2017 Liste over udpegede skove Med udgangspunkt i datagrundlaget udarbejdes og offentliggøres en liste/et kort over skove, der udpeges
til biodiversitetsformål.
Afsluttet
3. og 4. kvartal 2017 Fagligt datagrundlag for udpegning Det faglige grundlag består af forskningsbaserede analyser dels leveret af universiteterne og dels leveret fra en igangværende erhvervs ph.d. om truede arter i tilbagegang på Naturstyrelsens arealer. Desuden samles viden om øvrige hensyn i statens skove.  Afsluttet. Du finder projektbeskrivelserne og rapporterne for de igangsatte forskningsopgaver i dokumentarkivet.
3. kvartal 2017 Kriterier for udpegning af skov til biodiversitetsformål. Kriterierne skal fungere som retningslinjer for, udpegningen af skov til biodiversitetsformål. Afsluttet. Kriterierne finder du i dokumentarkivet.

 

Naturpakken på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

- gå til mim.dk

Skovrådet og dets medlemmer

- gå til Miljøstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Per Lynge Jensen

Projektleder biodiversitetsskov
Natur

Faktaark for de 32 skove, der i 2018 blev udpeget til urørt skov

Kortet nedenfor viser de skove, der i første omgang bliver forvandlet til urørt skov. 

Klik på kortet eller listen for at læse faktaark for de enkelte skove. 

Der er foreløbig i 2018 udpeget i alt 10.200 hektar til urørt skov i 32 skove på statens arealer. Det betyder ikke, at der er adgang forbudt. Som altid er der fri adgang i døgnets 24 timer, og det vil fortsat være muligt at lave friluftsaktiviteter. I 2020-2021 skal der udpeges yderligere mindst 6.000 ha urørt skov. 

Der blev også udpeget "anden biodiversitetsskov", men den kategori er udgået inden sin ikrafttræden 2021.

Se et kort over både urørt skov og skove til biodiversitetsformål