Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Skov til biodiversitetsformål

Som en del af Naturpakken udlægges der skov til biodiversitetsformål på Naturstyrelsen arealer

I de kommende år skal der på statens arealer udlægges yderligere 10.000 ha urørte løvskove og nåletræsplantager helt uden træproduktion og 3.300 ha skov til biodiversitetsformål med en nedsat træproduktion. Når Naturpakken er implementeret, vil der i alt være 22.300 ha skov til biodiversitetsformål på statens arealer. Der er mere end en fordobling af det nuværende skovareal til biodiversitetsformål på statens arealer.

Foto: Per Fløng. Faldne bøgetræer i Hingstbjerg ved Gråsten. 

Afrapportering

Naturstyrelsen har udgivet rapport om udpegningerne:

Udpegning af skov til biodiversitetsformål

Seminar satte fokus på vejen mod mere urørt skov

Naturstyrelsen var den 14. marts 2018 vært for et seminar om overgangen til biodiversitetsskov på statens naturområder med deltagelse af forskere fra Danmark og vores største nabolande.

Læs mere om seminaret

Projekttype Naturpakke
Periode Igangværende

Høringsperioden
er afsluttet

Offentlig høring

- af forslag til udpegning af skov til biodiversitetsformål.

Læs mere på høringssiden

Nyheder

Udpegninger i høring

Den 2. februar 2018 bliver udpegningerne af 45 områder til urørt skov og anden biodiversitetsskov sendt i høring. Høringen vil vare i otte uger. Når høringen begynder, vil der blive lagt præcise kort over udpegningerne her på siden - samt materiale med baggrundsdata for områderne.

Inddragelse

Et rådgivende forum bestående af forskere fra danske forskningsinstitutioner, rådgiver løbende Naturstyrelsen i forbindelse med udlægningen af skove til biodiversitetsformål. Skovrådet bliver undervejs i processen bedt om at drøfte og kommentere konkrete faglige spørgsmål. Naturstyrelsen vil holde øvrige interessenter orienterede om processen og dens resultater. Der vil ske en lokal inddragelse via de lokale brugerråd. Der vil blive udarbejdet detaljerede forvaltningsplaner for hvert af de udpegede områder, og de vil derefter blive sendt i en offentlig høring i henhold til den normale praksis for udarbejdelse af planer for Naturstyrelsens arealer.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Sådan forløber udlægningen

Læs mere

Leveringstidspunkt Emne Beskrivelse Status
3. kvartal 2019 Forvaltningsplaner Der udarbejdes konkrete plantillæg for de udlagte skove. Indholdet i plantillæggene holdes som udgangspunkt indenfor rammerne af de overordnede retningslinjer for forvaltningen af skov med biodiversitetsformål. Plantillæggene målrettes konkret til den udlagte skov/det udlagte skovområde. Udarbejdelsen af plantillæg følger Naturstyrelsens proces for tilvejebringelse af planforslag med heraf følgende lokal inddragelse og høring. 
http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/
Afventer

Leveringstidspunkt Emne Beskrivelse Status
1. kvartal 2018 Liste over udpegede skove Med udgangspunkt i datagrundlaget udarbejdes og offentliggøres en liste/et kort over skove, der udpeges
til biodiversitetsformål. Listen over udpegede skove sendes i en offentlig høring.
Afventer
2. kvartal 2018 Overordnede retningslinjer for forvaltning De overordnede retningslinjer vil bl.a. beskrive hugsten i forbindelse med udfasning af skovdriften, plejetiltag, den fremtidige hugst i de 3.300 ha, der udlægges som anden biodiversitetsskov end urørt samt forholdet til andre hensyn som f.eks. kulturhistorie og friluftsliv. De overordnede retningslinjer sætter rammerne for udarbejdelsen af lokale forvaltningsplaner for de udpegede skove. Afventer

 

 

Leveringstidspunkt Emne Beskrivelse Status
4. kvartal 2017 Liste over udpegede skove Med udgangspunkt i datagrundlaget udarbejdes og offentliggøres en liste/et kort over skove, der udpeges
til biodiversitetsformål.
Afventer
3. og 4. kvartal 2017 Fagligt datagrundlag for udpegning Det faglige grundlag består af forskningsbaserede analyser dels leveret af universiteterne og dels leveret fra en igangværende erhvervs ph.d. om truede arter i tilbagegang på Naturstyrelsens arealer. Desuden samles viden om øvrige hensyn i statens skove.  Igangsat. Du finder projektbeskrivelserne for de igangsatte forskningsopgaver i dokumentarkivet.
3. kvartal 2017 Kriterier for udpegning af skov til biodiversitetsformål. Kriterierne skal fungere som retningslinjer for, udpegningen af skov til biodiversitetsformål. Afsluttet. Kriterierne finder du i dokumentarkivet.

 

Naturpakken på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

- gå til mfvm.dk

Skovrådet og dets medlemmer

- gå til Miljøstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Per Lynge Jensen

Projektleder biodiversitetsskov
Natur