Tømmerby Kær og området Vest for Bjerget - naturpleje

Det primære mål med projektet er bevarelse af truede planter og dyr samt at øge biodiversiteten.

Naturpleje af ca. 283 ha i Tømmerby Kær og området vest for Bjerget skal opfylde dette mål med henblik på bevarelse af naturværdier i det åbne land.

For at sikre høj diversitet af planter og dyr på naturarealerne, er det væsentligt, at tilgroning fjernes og det sikres for fremtiden at arealerne ikke gror til i højere urter og efterfølgende krat. De lavtvoksende og sjældne plantearter er afhængig af lys til de nedre vegetationslag og betingelserne for disse arter skal fremmes. De 35 lodsejere involveres alle i projektet og på private arealer ryddes ca. 20 ha med invasive arter (bjergfyr og sitkagraner) og pilekrat.

Kendskabet til de sjældne planters forekomst er grundlaget for plejeindsatsen i området som generelt sigter mod etablering af en mosaik af vegetationstyper og levesteder kombineret med kreaturafgræsning. Der etableres ca. 35 km hegn for at sikre afgræsning af arealerne. Projektområdet inddeles i 6 fællesområder, hvor lodsejerne aftaler græsning og organiserer vand og fangfolde.

En bred skare af de lokale borgere opnår viden om projektet via formidlingstiltag i projektperioden.

colourbox

Ansøger for projektet: Naturplejenetværk for Nordvestjylland

Kontaktperson:Harmish Stewart

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest d. 1. april 2015.

Deltagere i partnerskabet:

- Naturplejenetværk for Nordvestjylland

- Thisted Kommune

- Biologisk Forening for Nordvestjylland

Projektets samlede udgifter: 1.822.865 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 300.000 kr.

Tilskud fra friluftsrådet: 204.700 kr.

Frivillige arbejdstimer: 300