Tømmerby Kær og området Vest for Bjerget - naturpleje

Det primære mål med projektet er bevarelse af truede planter og dyr samt at øge biodiversiteten. Naturpleje af ca. 283 ha i Tømmerby Kær og området vest for Bjerget skal opfylde dette mål med henblik på bevarelse af naturværdier i det åbne land.

For at sikre høj diversitet af planter og dyr på naturarealerne er det væsentligt, at tilgroning fjernes, og det sikres for fremtiden, at arealerne ikke gror til i højere urter og efterfølgende krat. De lavtvoksende og sjældne plantearter er afhængig af lys til de nedre vegetationslag, og betingelserne for disse arter skal fremmes. De 35 lodsejere involveres alle i projektet, og på private arealer ryddes ca. 20 ha med invasive arter (bjergfyr og sitkagraner) og pilekrat.

Kendskabet til de sjældne planters forekomst er grundlaget for plejeindsatsen i området, som generelt sigter mod etablering af en mosaik af vegetationstyper og levesteder kombineret med kreaturafgræsning. Der etableres ca. 35 km hegn for at sikre afgræsning af arealerne. Projektområdet inddeles i 6 fællesområder, hvor lodsejerne aftaler græsning og organiserer vand og fangfolde.

En bred skare af de lokale borgere opnår viden om projektet via formidlingstiltag i projektperioden.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Frivilligt arbejde ved Bjerget

Nyt skilt og hegn ved Bjerget

 

Ansøger for projektet: Naturplejenetværk for Nordvestjylland

Kontaktperson: Harmish Stewart

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i november 2015

Deltagere i partnerskabet:

  • Naturplejenetværk for Nordvestjylland
  • Thisted Kommune
  • Biologisk Forening for Nordvestjylland

Projektets samlede udgifter: 1.528.731 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 300.000 kr.

Tilskud fra friluftsrådet: 204.700 kr.

Frivillige arbejdstimer: 454,5