Børrehoved - naturpleje og formidling

Projektet jandler om at udføre naturpleje af den fredede del af Børrehoved samt at formidle områdets værdier til beboerne og besøgende på Orø. Naturplejen skal bestå i at rydde skråningen for krat, hvor enkelte buske og træer dog lades urørte.

Skrænterne er i dag bevokset med et tæt og uigennemtrængeligt krat, der består af især slåen, tjørn og hyld. Krattet er ved at brede sig ud over strandoverdrevet og strandengen. På strandengen ønskes den invasive plante; Rosa rogusa bekæmpet.

Området skal indhegnes og afgræsses med kreaturer.

Der skal opsættes et skilt, der på en inspirerende og oplysende måde, fortæller om områådets naturværdier.

Grundejerforeningen inddrages i såvel naturplejen som formidlingen af området

colourbox

Ansøger for projektet: Holbæk Kommune

Kontaktperson: Eva Meyer

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest 1. juni 2012

Deltagere i partnerskabet:

-Børrehoved Grundejerforening

- Institutionen "Orø Strand"

- Holbæk Kommune

- Ejer af de fredede områder

Projektets samlede udgifter: 166.500 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 63.625 kr.

Frivillige arbejdstimer: 100