Nordals - naturpleje

Projektet omfatter naturforbedring af ca. 18 kystlokaliteter på det nordlige Als, herunder bevarelse og udvikling af naturværdier som orkidéer, paddefauna, strandeng og overdrev. Naturplejen vil bestå af afgræsning med kvæg, oprensning og udgravning af vandhuller og opsætning af hegn. 

Derudover omfatter projektet personer i nyttejob, som gennem projektet får mulighed for at arbejde med naturpleje under oplæring og vejledning af kommunens. Formålet er primært at få personerne i kontakt med arbejdsmarkedet.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Der er i alt blevet indhegnet 70 ha, nye vådområder øger mængden af forskellige biotoper og danner grundlag for en øget biodiversitet, og der er etableret og reetableret ynglelokaliteter for områdernes truede bestande af padder. Nedenfor ses et på par billeder af de nye indhegninger.

 

Ansøger for projektet: Sønderborg Kommune

Kontaktperson: Bent Albæk

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2017

  • Sønderborg kommune
  • Jobcentrets nytteordning
  • Danmarks Naturfredningsforening Sønderborg
  • Ornitologisk Forening for Als og Sundeved
  • Dansk Ornitologisk Forening Sønderjylland
  • Private lodsejere

Projektets samlede udgifter: 722.483 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 350.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 2.545