Naturpleje som driftsgren

Udvikling af naturpleje som en ny driftsgren for den enkelte landmand for bedre at sikre den nødvendige naturpleje i Danmark. 

Projekttype Udviklingsprojekt med eksterne partnere 
Periode  2012-2016
Samarbejdspartnere Landbrug & Fødevarer, NaturErhvervstyrelsen og A.V. Jensens Naturfond 
Status  Igangværende
Økonomi  

Projektbeskrivelse

Udfordringer i naturpleje

I Danmark er vi på vej til at miste værdifuld lysåben natur på meget store arealer på grund af tilgroning som følge af manglende afgræsning eller slæt. Vi har ca. 343.000 ha plejekrævende arealer såsom enge, strandenge, overdrev, moser og heder, hvor af en meget betydelig del plejes dårligt eller slet ikke. Mange arealer er små og fragmenterede. Der er i alt ca. 122.00 lokaliteter med en gennemsnitlig størrelse på ca. 2,8 ha. og godt halvdelen af arealerne er mindre 1 ha. Omkring 80 % af de plejekrævende arealer er privatejet.

Økonomien i ekstensiv landbrugsmæssig drift (halv) naturarealer er kendetegnet ved at drift af små arealer ofte er forbundet med meget store omkostninger, mens drift af store arealer kan give et beskedendent overskud. Slæt har lavere omkostninger end afgræsning, og her afhænger økonomien desuden af valg af græsningsdyr.

Det er hverken økonomisk eller praktisk muligt for det offentlige at udføre den nødvendige pleje og der er ikke tilstrækkelig økonomisk incitament for private til at pleje/drive naturarealerne.

Nye veje for at løfte naturplejen

Hvis Danmark ikke skal miste yderligere værdifuld natur, er der behov for nytænkning og udvikling. I foråret 2012 har Naturstyrelsen indgået en aftale med Naturerhverv, Landbrug og Fødevarer og Aage V. Jensens Naturfond om et projekt til udvikling af naturpleje som driftsgren.

I projektet udarbejdes en dataanalyse af plejebehovet på de beskyttede enge, moser, heder overdrev og strandenge og hvilken betydning en samlet forvaltning med de ekstensive og intensive græsarealer, der ligger i tilknytning til naturarealerne, har.

Det undersøges, hvad der kan medvirke til at forbedre rammerne for naturpleje og derved gøre det attraktivt for landmanden at pleje natur ved græsning eller slæt. Det indebærer bl.a. at se på muligheder for at skabe positiv økonomi i dyrehold bl.a. større sammenhængende græsningsområder bl.a. helårsgræsning og for at anvende biomasse fra naturarealer til energiformål (biogas), herunder udvikling af nye metoder/maskinel til høst og opsamling af biomasse fra vanskeligt tilgængelige naturarealer (blødbund), hvor det ikke er muligt at anvende gængs maskinel.

Nyheder

Delprojekter

Besøgende.jpg

Resultatet er samlet i rapporten ”Analyse af behovet for græsning og høslet på beskyttede naturarealer - Areal, biomasse og antal dyr” Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Nr. 13, 2012. (Rapporten har indgået i Natur- og Landbrugskommissionens arbejde) 

Rapporten giver en analyse af, hvor stort det samlede plejekrævende areal med § 3-beskyttet natur er og hvor stor en del heraf, der bør afgræsses, plejes ved høslæt eller plejes med en kombination af disse metoder samt hvor mange dyrenheder, der er behov for på de arealer der bør græsses og hvor stor biomasse produktionen er på arealer der kan pleje ved høslet.

Rapporten forholder sig også til en samlet forvaltning af naturarealer med omkringliggende græsarealer.

For en sammenfatning af rapportens resultater henvises til rapportens side 6 (Afsnit 2 sammenfatning af resultater)

 

Helårsgræsning med galloway i Svanninge bakker

Græsning påkrævet på arealer med høje naturværdier. Græsning udmærker sig ved at efterlade arealet uensartet og ved at efterlade gødning, begge dele til glæde for mange arter.  Økonomien i naturpleje afhænger af valg af græsningsdyr og her har helårsgræsning vist sig at være mest rentabelt of tillige den mest velegnede plejeform af hensyn til biodiversiteten.

Helårsgræsning med robust kvæg

Delprojektet vil demonstrere, hvordan man kan få økonomi i helårsgræsning samtidig med at man plejer natur. Helårsgræsning anbefales fra flere sider som den mest omkostningseffektive og det mest velegnede af hensyn til biodiversiteten. Projektet skal i storskala vise, hvordan man kan få økonomi i helårsgræsning ved at lave et samlet græsningskoncept på tværs af ejendomsskel og naturtyper ved hjælp af en græsningsentreprenør i et område på ca. 200 ha.

Projektet er støttet af 15. juni Fonden

En væsentlig del af de beskyttede naturarealer er næringsbelastede. Da mængden af næringsstoffer, der fjernes med høslæt, er betydeligt højere end den, der fjernes med græsning, kan høslæt være en hensigtsmæssig plejeform på næringsbelastede arealer.

Demohøstdage 2013

Demohøstdage oktober 2013

Demonstrationsdagene er et led i projektets fokus på udvikling af naturplejemaskinel og biomassehøst som forretningsområde. Det hollandske firma De Vries Cornjum var i Danmark for at demonstrere deres høstudstyr på enge ved Brønderslev og Randers.  Deres maskineri er i stand til at skårlægge og fjerne biomasse fra engarealerne på en skånsom måde.

Arrangementet var støttet af 15. Juni Fonden

Du kan se en video fra høstdagene

 

2016. Ny, danskproduceret meskine i støbeskeen.

Se video:

Høst og opsamling af biomasse 

 

Læsning af biomasse på mark

I denne del vil vi se på mulighederne for at udvikle biomassehøst fra naturarealer som et forretningsområde fra landmand over ”høstentreprenør” til aftager - som i dette projekt er biogasanlæg. Formålet er at skubbe til udviklingen af maskinel, der kan fjerne biomassen på en skånsom måde, således at naturarealer ikke tager skade, samtidig med at der udvikles et forretningsområde. Aktiviteten indebærer både høst af biomasse og transport væk fra arealerne, så næringsstofferne fjernes fra arealerne.

Projektet vil se på de forretningsmodeller, der knytter sig til landmanden, entreprenører, biogasanlæg og leverandørforening i relation til naturpleje fra engarealer.

Muligheden for at oprette en leverandørforening, som på sigt forpagter engarealer og dermed bliver juridisk ansvarlig undersøges.

Dokumentarkiv

Kontaktpersoner

Karin Hjortshøj Pedersen

Projektleder
Naturstyrelsen Vendsyssel

Naturpleje som driftsgren