Stampmølle Bæk - naturpleje

Et ca. 8 ha. stort område ved Stampmølle Bæk ønskes indhegnet og opdeles i mindst tre separate indhegninger, således at kreaturer kan lave naturpleje via afgræsning. Området afgrænses mod vest af Snærildvej, mod nord af Stampmøllebækkens oprindelige vandløbstrance, mod nordøst af skovbrynet og mod syd af byområder.

Størstedelen af området har været dyrket indtil 2011. Ved at udføre naturpleje med afgræsning i området, vil man kunne skabe et naturområde med en rig planteflora og et rigt fugle- og dyreliv, og sørge for at området ikke vokser til med høje urter og græsser. Odder Kogræsserforening køber kreaturer (lette racer), og stå for pasningen af disse. Borgere fra byerne, som ellers ikke har mulighed for at passe dyr, kan tegne en andel i foreningen og dermed forpligte sig til at have 3-5 pasningsdage i sommerhalvåret. Via en andel får medlemmerne 1/8 ko, når kreaturerne skal slagtes i november måned. Foreningen er støttet af landmænd, som har erfaring med naturplejekreaturer.

colourbox

Ansøger for projektet: Odder Kommune

Kontaktperson: Kasper Bjerre

Tidsperiode: Projektet forventes afsluttet senest 1. august 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Odder Kommune
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Odder Kogræsserforening

Projektets samlede udgifter: 158.368 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 79.184 kr

Frivillige arbejdstimer: 160