Nissum Fjord, Store- og Lilleåen - genslygning

Genslyngsprojektet samt etablering af bynær skov ved Skærum Mølle.

Naturprojektet ”Genslyngning af Lilleå og Bavnbæk” gennemføres som del af regeringens særlige vand- og naturindsats (miljømilliarden).  Genslyngsprojektet omfatter Lilleå på strækningen fra Vester Hvoldal Dambrug til Skærum Mølle, og Bavnbæk fra ca. 800 m opstrøms overføringen af Hvoldbyvej til udløbet i Råsted Lilleå. Derudover omfatter projektet etablering af ca. 20 bynær skov ved Skærum Mølle.

Seneste nyt

Holstebro Kommune har i henhold til bekendtgørelse om vandløbsreguleringer og –restaurering m.v. givet tilladelse til projektet. Sideløbende med at tilladelsen fra Holstebro Kommune er sendt offentlig høring i 4 uger, er anlægsarbejderne i forbindelse med projektet sendt i udbud.

I løbet af juni måned er de sidste aftaler med lodsejerne i området faldet på plads, og anlægsarbejderne forventes således som planlagt at kunne igangsættes medio august 2009.

Læs tilladelsen og se kortbilagene her:

Læs mere om projektet

Fakta-ark om projekter i Nissum Fjord, Store- og Lilleåen:

Forundersøgelsesrapport, genslyngning af Råsted Lilleå og Bavnbæk:

Bilag:

Kortbilag: