Nissum Fjords enge

Nissum fjord enge - Afgræsning af rørsump

Græsning af rørsum ved Nissum Fjord

Naturgenopretning i og omkring engene ved Nissum Fjord blev gennemført i 2007-2011.

Nissum Fjord er en ca. 70 km2 stor kystlagune ved Vestkysten, omtrent 20 km syd for Lemvig. Nissum Fjord er adskilt fra Nordsøen af en 13 km lang landtange med udløb ved Thorsminde. Her findes en sluse, der regulerer vandstand og saltholdighed i fjorden. Nissum Fjord er en brakvandssø, og har en gennemsnitlig vanddybde på 1 m og er blot 2,5 m dyb på de dybeste steder.

Fjorden kan inddeles i tre bassiner, som er adskilt af tærskler med lav vanddybde, Bøvling Fjord, Mellemfjord og Felsted Kog. Nissum fjord har et opland på godt 1600 km2. Størstedelen af fjordens ferske vand tilføres via Storåens udløb i Felsted Kog. Saltholdigheden er væsentlig forskellig i fjordens tre bassiner, hvilket giver variationer i plante- og dyrelivet i og ved fjorden.

Engene omkring Nissum Fjord er nogle af de vigtigste tilbageværende yngle- og rastelokaliteter for engfugle i Danmark. Hele Nissum Fjord samt nogle omkringliggende arealer er udlagt som både habitatområde, Fuglebeskyttelsesområde, vildtreservat og Ramsarområde og udgør Natura 2000-område nr. 65 Nissum Fjord. Fjorden, rørskovene og engene omkring har et rigt og varieret fugleliv.

To områder ved Nissum fjord blev i 2007 udvalgt som indsatsområder under den Særlige Vand- og Naturindsats, finansieret af den såkaldte ”Miljømilliard”.

Oversigtskort Nissum Fjord enge, Beliggenhed for de 2 projektområder vises med rød skravering

Oversigtskort. Beliggenhed af de to projektområder vises med rød skravering

Formål med projektet

Hovedformålet med projektet har været at forbedre naturgrundlaget i habitatområdet Nissum Fjord ved at iværksætte pleje af engarealerne, der omkranser fjorden.

Indsatsen har primært været koncentreret til engarealer i den nordvestlige del af fjorden og på Gørding Dæmningen ved Felsted Kog.

Realisering af projektet

Dele af Nissum Fjord og engene omkring fjorden har været genstand for en række afvandingsprojekter. I alt er der drænet og opdyrket ca. 1400 ha eng og fjordarealer i perioden 1844-1965.

Gørding Dæmningen, der er beliggende i Feldsted Kog i den sydøstlige del af Nissum Fjord, er en af resterne af de dæmningsanlæg, der blev etableret i forsøget på at afvande Feldsted Kog i 1870’erne. Forsøget mislykkedes og dæmningen og de tilknyttede arealer voksede efterfølgende til i tagrør.

Som dele af bl.a. Engfuglehandlingsplanen og den Særlige Vand- og Miljøindsats iværksatte Naturstyrelsen en række tiltag ved Nissum Fjord for at forbedre forholdene for engfugle. Tiltagene blev gennemført både på offentligt og privatejede arealer, i det omfang ejerne var interesserede i at deltage.

Første udkast til projekt indeholdt etablering af et græsningslaug ved Høvsøre. Etableringen måtte imidlertid opgives som følge af uoverenstemmelser mellem lodsejerne. Som alternativ til græsningslauget blev etableret afgræsning og blåt bånd på et areal ved Hjemklink Havn i bunden af Nissum Fjord, på arealer ved Krogshede i nordenden af fjorden og et areal ved Harpøth Havn på østsiden af Nissum Fjord.

Projektet blev gennemført i tæt dialog med kommuner (Holstebro og Lemvig), lodejerne, DOF-Vestjylland samt Nissum Fjord Netværket (lokal gruppe, der arbejder for at forbedre adgangsforhold til og formidling om Nissum Fjord). Der blev indgået aftale med 4 lodsejere om pleje af strandengen.

Projektbeskrivelse

Forholdene for engfuglene er søgt forbedret ved, at genskabe loer og lavvandede vandhuller, fjerne rørskov eller træopvækst og efterfølgende iværksætte naturpleje af engene i form af afgræsning eller høslet.

På Gørding Dæmningen er der som følge af indsatsen genskabt ca. 120 ha strandenge, der i væsentlig grad vil bidrage til at kunne fremme en gunstig bevaringsstatus for engfugle anført på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Nissum Fjord. Ved Helmklink Havn blev fjernet træer og etableret afgræsning så enge og udsyn over fjorden blev genskabt. Ved Krogshede engene blev, i samarbejde med ejerne, opsat hegn, sikret afgræsning og fjernet tagrør for at genskabe det blå bånd mellem land og vand, som er så vigtigt for engfuglenes muligheder for at finde føde.

De genskabte enge er blevet et vigtigt yngle-, raste- og fourageringsområde for både engfugle, gæs og ænder. I 2012 ynglede Brushanen, som et af de få tilbageværende ynglesteder for arten i Danmark, på Gørding Dæmningen.

I tilknytning til naturgenopretningstiltagene er der etableret faciliteter (fugletårn ved Gørding og bro over Fåremølleå), der forbedrer offentlighedens muligheder for at opleve engfuglene ved Nissum Fjord. Ved Gørding Dæmningen er der opsat et fugletårn, hvorfra man med kikkert kan iagttage fuglelivet på de genskabte enge. Er man heldig kan man ud over engfugle, ænder og gæs også se rørhøg, havørn og trane fra tårnet.

Gørding Dæmningen – anlæggelse af lo, 2008.

Gørding Dæmningen – anlæggelse af lo, 2008.

Projektforløb

2008, juni - Aftaler indgået med lodsejere

2008, juli  - Myndighedsbehandling afsluttet

2009 - Areal ved Hjelmklink Havn (ca. 1,2 ha)

2007 – Fenner på Gørding Dæmningen

2008 – Etablering af lo med svagt skrående brink på Gørding Dæmningen

2009 – Fenner etableret på Krogshede Engene

2010 – Fugletårn ved Gørding nyopført

2010 – Fenner etableret ved Helmklink havn

2007 - Offentligheden orienteret om projektstart

2010 - Projektets resultater præsenteres for offentligheden ved en pressemeddelelse

Indvielse af bro ved Fåremølleå den 29. august 2010 i forbindelse med den årlige ”Nissum Fjord Dag”. 

Projektet bevilligede penge til materialer til broen over Fåremølleå. Det store arbejde med at søge tilladelser til etableringen, samle og etablere broen, blev foretaget af Nissum Fjord Netværket v. Anne Marie Poulsen.

Indvielse af Fugletårn i Gørding ved Vemb

Lørdag den 21. april 2012 blev det ombyggede og forbedrede fugletårn – ”Gørding tårnet” indviet.

I tårnet blev der i forbindelse med ombygningen opsat en landskabsfrise malet af kunstneren Jens Overgaard Christensen med billeder og beskrivelser af de mest karakteristiske fugle, der kan opleves fra tårnet.

På indvielsesdagen, hvor skovrider Thomas Borup Svendsen holdt talte, var 30-35 personer mødt op. Disse kunne glæde sig over havørn, rørhøg, rørdrum og landsvale med mere. DOF-Vestjylland var repræsenteret med udstillingstelt og medlemmer, der fortalte de fremmødte om fuglene på engen.

Udsigt mod nord fra udsigtstårnet

Udsigt mod nord fra tårnet.

Offentlig adgang

I forbindelse med projektet blev der etableret faciliteter, der forbedre offentlighedens mulighed for at opleve engfuglene ved Nissum Fjord. Desuden findes der en lang række seværdigheder ved Nissum Fjord som bl.a er beskrevet i Naturstyrelsens naturguide.

Naturstyrelsens naturguide for Nissum Fjord

Desuden findes yderligere info i vandretursfolder – ”Nissum Fjord – vestjysk klitfjord” – udgivet af Nissum Fjord Netværkt i 2012.

Kontakt

Naturstyrelsen Vestjylland

Obfuscated Email

7254 3664

Projekt type Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsats område Nissum Fjord
Periode 2007 - 2011
Projekt areal 120 ha strandeng
Økonomi 1,05 mio. Kr.

Projektleder

Henning Fjord Aaser