Skælskør - ny statsskov

Skælskør Statsskov og Naturområde - et forslag til indretning af et bynært skov- og fritidsområde for Skælskør by

(Resume af rapporten : "Skælskør Statsskov og Naturområde - et forslag til indretning af et bynært skov- og fritidsområde for Skælskør by"

Skælskørrapporten (sammendrag)

I løbet af 2005-2007 vil der blive etableret et nyt skov og naturområde på ca. 75 ha ved Skælskør. Projektets formål er at etablere et offentligt skov- og naturområde, der kan udvikle sig til et attraktivt nærrekreativt område mellem Skælskør By og sommerhusområdet ved Kobæk.

Den 7. juni 2004 overdrog Skælskørs Borgmester Ole Drost formelt ca. 40 ha landbrugsjord til Miljøministeren. Selve overdragelsen fandt sted på Naturskolen ved Vasebro. Ministeren, borgmesteren og en række skolebørn plantede herefter de første træer. Siden har der været afholdt en "folke-plante-dag" for alle interesserede, hvor den første del af hvidtjørnelunden ved Vasebro blev plantet

Borgernes skov

Den nye statsskov skal være "borgernes skov". Derfor har borgerne være med til at bestemme udformningen og den fremtidige brug. Det er blevet diskuteret, om der skal være ridestier, lejrpladser, kælkebakker og flere opholdspladser. Om der skal være udsigt over bælt og nor, og hvor der skal være solrige lysninger. Et gennemgående signal har været, at udsigten fra Møllebakken, Højåsen og Lodshusvej skal bevares, og at der ved beplantning skal tages hensyn til de nærliggende overdrev, våde enge, små søer og EU-naturbeskyttelsesområder, så dyrelivet ikke får ringere betingelser.

Den nye skov

På kortet på næste side ses hvorledes projektområdet tænkes tilplantet. Af de i alt 75 ha tilstræbes ca. 34 ha tilplantet. Tilplantningen sker kun på de tidligere landbrugsarealer. Resten skal være åbne områder, såsom vådområder, sletter, friluftsarealer og parkeringspladser. Strandengsarealerne, som indgår i projektområdet, bliver naturligvis ikke tilplantet. Her fortsætter afgræsningen som hidtil.

I valget af træ- og buskarter er det tilstræbt at anvende mange hjemmehørende og egnskarakteristiske arter. Langt hovedparten at arealerne skal således tilplantes med løvtræer som bøg, eg, ask, lind, birk og hassel. I et vist omfang benyttes nåletræer som skovfyr, douglasgran og lærk som indblandingsarter i løvtræet eller som mindre bevoksninger (holme) i løvtræet, for at øge afvekslingen i skoven. Dette vil endvidere være til gavn for dyrelivet. I de mere våde områder nord for Lodshusvej plantes eg, birk, ask og rødel.

For at bevare udsigten til havet fra de højtliggende boligområder i Skælskør by's vestlige del plantes dele af projektområdet til med hassel og pil i blanding med vild æble og kvalkved. Disse er alle arter, som i fuld udvikling ikke overstiger 6-8 meters højde. Samtidig tilstræbes det at plante de højeste arter på de laveste steder i terrænet og de laveste arter på de højeste steder i terrænet. Valg af disse træer og buske tilgodeser samtidig borgernes ønsker om frugtbærende træer og giver mulighed for hugst af pil til pilefletning.

Langs lodshusstien op til Lodshusvej ligger en hvidtjørnelund uden for projektområdet. Der påtænkes anlæg af en hvidtjørnelund på den modsatte side af stien, således af der med tiden kan dannes en "hvidtjørne-tunnel" langs lodshusstien på dette stykke. På de sidste 200 m af lodshusvej ned til lodshusstien påtænkes anlæg af en "bøgetunnel". Der skal således plantes et ca. 35 m bredt bælte af bøgetræer på begge sider af lodshusvej på denne strækning.

Der anlægges ca. 20 meter brede ydre skovbryn langs skovens yderkanter og små indre bryn langs lysninger, veje og stier inde i skoven. I brynene anvendes egnskarakteristiske buske og små løvtræer som f.eks. hunderose, slåen, tjørn, hyld, navr, kvalkved, hassel, hyld, vild æble, vild pære og dunet gedeblad. Mange af disse arter har en stor blomster- og frugtsætning, hvilket giver fine duft- og synsoplevelser for skovens gæster samt tiltrækning af et rigt dyreliv

Hvad sker der nu?

I efteråret 2005 går den egentlige tilplantning i gang, idet der ca. midt i projektområdet bliver der etableret en mindre forsøgsplantning på 1,6 ha bøg. Halvdelen af arealet indhegnes og den anden halvdel hegnes ikke. Formålet er at få et indtryk af det såkaldte "vildttryk" på arealet - d.v.s. et mål for hvor meget planterne vil blive bidt af harer og råvildt i løbet af vinteren. Denne viden er nyttig i forbindelse med beslutningen om hvor meget det vil være nødvendigt at hegne de nye kulturer. Målet er at hegne så lidt som muligt, uden dog at vildtet ødelægger kulturerne.

Planen for den efterfølgende periode ser således ud :

Forår 2006 : Tilplantning af den sydlige halvdel af projektområdet

Forår 2007 : Tilplantning af den nordlige halvdel af projektområdet

Stier og øvrige friluftsfaciliteter anlægges så vidt muligt samtidig med at tilplantningen finder sted

Op til projektområdets nordlige side ligger Kobækrenden, som i dag er ejet af Miljøministeriet. Arealet anslås til ca. 35 ha, hvoraf ca. 30 ha er mose og resten i almindelig landbrugsmæssig omdrift. Der er planer om at etablere en egentlig sø ved udgravning på en del af arealet.