Odense Å og Fjord

Naturgenopretningsprojektet Odense Å og Fjord, som startede i 2003, er gennemført og afsluttet i foråret 2011. Projektet er støttet af EU Life Nature midler suppleret med Fyns Amts og statens midler.

2012 blev projektet kåret til et af Europas bedste naturprojekter - et såkaldt best-of-the-best. I første omgang blev 12 projekter udnævnt som de bedste projekter i EU. Ud af de 12 blev 4 projekter udtaget som de såkaldte best-of-the-best. Læs mere om udnævnelsen her, hvor yderligere et fynsk projekt blev kåret:Bedste EU-LIFE projekter

Se også link til EUs hjemmeside:

Hvad er der kommet ud af projektet ?

 • Et nyt vådområde på 350 ha.
 • Reduktion af kvælstof tilstrømningen til Odense Fjord på ca. 60 tons pr. år.
 • En genslynget vandløbsstrækning på ca.10 km af Odense Å.
 • Græsningsaftaler på ca.156 ha langs Odense Å.
 • Græsningsaftaler på ca.51 ha langs Odense Fjord.
 • Plejeplan for strandenge langs Odense Fjord og plejeplan for arealer langs Odense Å.
 • Forbedringer i forhold til gunstig bevaringsstatus for Habitat arter og Habitat naturtyper.
 • Informationstavler.
 • Fugletårn for offentligheden.
 • Hjemmeside, seminar og rapporter om projektet.
 • Erfaringsudveksling mellem Tyskland og Danmark i forhold til Tykskallet Malermusling.
 • Overvågning af effekterne.
 • Lokal involvering af lodsejere i relation til den fremtidige drift. Græsningslaug er etableret.

Projektet startede i 2003 hvor lodsejerne blev kontaktet af Fyns Amt, som fik tilladelse til at få foretaget opmåling af arealerne til brug for teknisk/biologiske forundersøgelser. Disse blev udført i perioden 2003-2006.

I 2004 blev projektet ”Regionale tiltag til forbedring af naturen i Odense Å og Odense Fjord- REGAIN”godkendt af EU som et Life Nature projekt, og på den måde kom finansieringen på plads i kombination med statslige VMPII- midler og amtslige midler. Det betød, at der blev knyttet yderligere tiltag til projektet såsom publikumsfaciliteter, plejeplaner, naturplejeaftaler, erfaringsudveksling mv.

I 2007 blev projektet henover Kommunalreformen overdraget til Skov- og Naturstyrelsen, Fyn, som overtog den resterende del af gennemførelsen med finansiering via Miljømilliard midler og naturforvaltningsmidler.

Projektet ar opdelt i to hovedområder:

For yderligere information om projektet:

Der er udarbejdet en rapport ”Laymans Report” (dansk/engelsk version), som beskriver hele projektet mere i detaljer:

Kontakt Projektleder Vibeke Birkelund, mobil 2526 9690, e-mail: Obfuscated Email